Is de Nederlandse Gulden (DGCoin) vergelijkbaar met de Euro of de US Dollar?

De Euro en US Dollar kunnen we niet kwalificeren als "harde" munten. Het betreft zogenaamd "fiat" geld. Dat is geld zonder intrinsieke dus echte waarde. Dit geld is volledig gebaseerd op overheidsreguleringen. Het geld behoudt zijn waarde zolang het wordt ondersteund door de overheid of door partijen die betrokken zijn bij de internationale valutahandel. 

De DGcoin kan het beste omschreven worden als "full reserve" geld. Aan dit geld is waarde verbonden door middel van bijvoorbeeld goud of waardepapieren. De DGcoin wordt 100% gedekt door waardepapieren in de vorm van verhandelbare aandelen in de beste Nederlandse bedrijven en banken die opgenomen zijn in de Amsterdam Exchange (AEX index). 

Sinds de ontkoppeling van de US dollar en goud in 1971 wordt het systeem van fiat geld wereldwijd gebruikt. De DGcoin is een van de eerste valuta die weer terugkeert naar een volledige waardedekking.

Waarom is full reserve geld de enige en juiste oplossing?

Geld dat niet of fractioneel is gedekt door waarde en/of niet door een centrale bank wordt aangemaakt, zoals de Euro leidt tot onaflosbare schulden, ongelijkheid in economische groei, onafwendbare faillissementen en vormt een bedreiging voor stabiele en langdurige economische vooruitgang. 

Met andere woorden van fiat geld moeten we af en dit geld moet vervangen worden door full reserve geld. De Nederlandse Gulden(DGcoin) helpt het financiële stelsel om te vormen tot een stelsel met een positief toekomstperspectief.   

Waarom is er zo veel weerstand tegen digitaal of elektronisch geld?

Digitale of elektronische munten worden uitgegeven buiten de controle van de overheid en de (centrale) banken om. Deze partijen verliezen aan invloed en macht. Banken moeten zelfs vrezen voor hun toekomst. Het is dan ook begrijpelijk dat de overheid en banken niet de rode loper uitrollen voor digitale munten. 

Politici en toezichthouders maken zich zorgen over de (mogelijke) invloed van digitale munten op het monetaire beleid en de veranderingen die aan het financiële landschap kunnen worden aangebracht. Waaruit deze zorgen bestaan en hoe deze zorgen zijn op te lossen blijft onbesproken.

Bovendien worden digitale munten al gauw geassocieerd met criminele zaken. Dat is volstrekt onterecht.

Elke belangrijke nieuwe ontwikkeling stuit aanvankelijk op verzet maar uiteindelijk komt het goed. Zo is het ook gegaan met internet dat een vrijhaven zou zijn voor porno en fraude. Onze huidige samenleving is niet meer voorstelbaar zonder internet. Onbekend maakt dus in eerste instantie onbemind. Het grote publiek is (nog) niet bekend met digitaal geld. Maar binnen 10 jaar kan onze maatschappij zonder digitaal geld niet meer functioneren.

Het einde van het geld zoals we dat nu kennen is dus niet ondenkbaar. Dit maakt bankiers, politici en overheden onzeker. 

Hoe werkt de Nederlandse Gulden (DGcoin) voor mij?

Naar de derdenrekening van SpaardersVerenigd maak je het bedrag over dat je wilt sparen. Automatisch, dus zonder tussenkomst van jou, instrueert  SpaardersVerenigd BanXit Capital Management (BanXit) om DGcoins aan te maken. Nadat de DGcoins beschikbaar zijn gekomen en SpaardersVerenigd daarvan een bevestiging heeft ontvangen, maakt SpaardersVerenigd jouw geld over naar BanXit die het bedrag op jouw Nederlandse Gulden (DGcoin) rekening bijschrijft. 

Je betaalt voor 1 DGcoin 1 Euro. Bedraagt ​​jouw inleg E 1.000, - dan ontvang je hiervoor 1.000, - DGcoins. Elk deel van het jaar dat je DGcoins bezit wordt dit aantal met 6% bonuscoins verhoogd. Dus hoe langer je de coins bewaart, hoe meer bonuscoins je ontvangt.

Het principe van rendement op rendement werkt dus sterk in jouw voordeel. Want over de bonuscoins ontvang je ook nog eens een bonus van 6% wanneer je deze laat staan. Je bonuscoins opnemen en inwisselen tegen Euro's voor leuke zaken als een vakantie is vanuit rendement dan ook niet verstandig.

Een voorbeeld.

Je hebt E 1.000, - overgeboekt naar de derderekening van SpaardersVerenigd. Deze stichting maakt dan E 970, - over naar BanXit. Waarom geen E 1.000, -? Omdat SpaardersVerenigd 3% van het ingelegde geld als kasgeld aanhoudt voor het garantiefonds. Hierdoor kan BanXit altijd aan haar lopende verplichtingen voldoen. Maar daar heb jij geen last van. Want op jouw BanXit spaarrekening worden 1.000, - DGcoins bijgeschreven.

Na 1 jaar bezit je inclusief 6% bonuscoins 1.060, - DGcoins, na 2 jaar 1.123,60 DGcoins enz ..

Besluit je na 2 jaar de DGcoins  te verkopen aan BanXit dan wordt er E 1.123,60 naar jou overgemaakt.

Is de Nederlandse Gulden (DGcoin) vergelijkbaar met de koopzegels van de supermarkten Albert Heijn en Jumbo?

Deze vraag lijkt raar maar is dat bij nader inzien niet. De DGcoin en de koopzegels van Albert Heijn en Jumbo vertonen een grote mate van gelijkenis. Je koopt bij deze supermarkten zegels voor 0,10,- Euro en plakt deze op een kaart. Bij inlevering van een volle kaart krijg je 6% bonus en wordt het eindbedrag in Euro's aan jou uitbetaald. Het sparen van koopzegels kent weinig risico. De kans dat Albert Heijn of Jumbo binnenkort failliet gaat, is behoorlijk klein. Voor de waarde van de koopzegels staan ​​deze supermarkten garant. 

Bij BanXit worden geen koopzegels maar DGcoins gekocht. Deze worden digitaal opgeslagen en voor jou bewaart. De fysieke spaarkaart is dus vervangen door een elektronische spaarkaart. Deze spaarkaart kun je trouwens nooit kwijtraken.

De waarde van de DGcoins is volledig gedekt door waardepapieren. Daar staat BanXit voor garant en dat kan elke spaarder zelf controleren via het BanXit Zekerheid grootboek. Waaruit de waardepapieren bestaan wordt in detail uitgelegd in het BanXit Zekerheid spaarplan.

De koopzegels van Albert Heijn en Jumbo vallen buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) net als de Nederlandse Gulden (DGcoin).

Ik wil Nederlandse Guldens (DGcoins) verkopen. Hoe werkt dit dan?

Bij verkoop zijn er 2 mogelijkheden.

a. De DGcoins worden verkocht aan BanXit tegen E 1, -. Je geeft daarbij aan op welke bankrekening het bedrag in Euro's moet worden gestort. De betaling aan jou verloopt via de derdenrekening van SpaardersVerenigd tenzij je een andere wens hebt.

b. Je verkoopt de DGcoins aan een andere spaarder. Bij een dergelijke transactie is BanXit geen partij. DGcoins kunnen overigens niet aan iemand worden verkocht die niet als spaarder bij BanXit staat geregistreerd.

Is de Nederlandse Gulden (DGcoin) vergelijkbaar met de Bitcoin?

Beide munten zijn digitale of elektronische coins en daarmee houdt het vergelijk ook op.

De DGcoin is in een vaste wisselkoers verbonden met de Euro. Een (heftige) koersfluctuatie is dus niet aan de orde. Ten opzicht van de Euro is de DGcoin een waardevaste valuta.

De DGcoin is een zogenaamde "full reserve" munt wat betekent dat de coin volledig door waarde is gedekt. In het geval van de DGcoin door hoogwaardige en liquide waardepapieren. De Bitcoin is een "virtuele" munt en is waard wat de gek er voor geeft. Deze munt is dus niet gedekt door waarde in de vorm van goud of waardepapieren. Ook wordt de Bitcoin niet gesteund door een overheid of centrale bank. 

De DGcoin is alleen verhandelbaar binnen het gesloten BanXit-systeem. Alleen toegelaten spaarders kunnen transacties uitvoeren met de coin. Speculanten die de DG coin willen rondpompen voor winstbejag zijn niet aan de orde.

Staat de Nederlandse Gulden (DGcoin) op naam?

De DGcoins zijn vergelijkbaar met contant geld en staan ​​dus niet op naam. Niemand weet dus van wie de coins zijn. Dat maakt ook dat de coins eenvoudig van eigenaar kunnen veranderen binnen het BanXit-systeem.

Elke dag op elk moment kan je zien hoeveel DGcoins je in bezit hebt inclusief het aantal bonuscoins.

Van wie is de Nederlandse Gulden (DGcoin)?

BanXit functioneert als de centrale instantie die de DGcoins uitgeeft. Maar de munt is in de praktijk van alle spaarders. Het eigendom, de uitgifte en de transacties worden bijgehouden door alle spaarders. BanXit geeft sturing maar de beslissingen worden genomen door de spaarders bij meerderheid van stemmen.

De DGcoin is dus decentraal terwijl bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) het geldstelsel en dus de Euro centraal regelt. Hier heb je niets over te zeggen.

Is de Nederlandse Gulden (DGcoin) legaal?

De DGcoin is in de landen van de Europese Gemeenschap (EG), dus ook in Nederland, legaal. In deze landen wordt de DGcoin niet gezien als geld zoals de Euro of de US Dollar. Er bestaan op dit gebied geen wettelijke beperkingen voor de DGcoin.

Houdt de Nederlandse Gulden (DGcoin) rekening met de zorgen van de Nederlandsche Bank (DNB)?

DNB waarschuwt terecht voor de risico's die aan digitaal of elektronisch geld kleven. De zorgen van DNB deelt BanXit en deze spitsen zich toe op de volgende onderwerpen:

1. Het speculatieve karakter. Met de DGcoin kan niet worden gespeculeerd. Het is een "stable coin" die in een vast waarde is verbonden aan de Euro. Fluctuaties in de waarde van de DGcoin zijn daarom uitgesloten.

2. De afwezigheid van toezicht. De DGcoin staat onder toezicht van alle spaarders tezamen. Het aantal coins in omloop is aan strikte regels verbonden. Het is het geld van en voor de spaarders en dus gecontroleerd door de spaarders. Een beter toezicht is niet denkbaar. Daarbij komt dat de DGcoin een "vote coin" is waaraan door stemrecht democratische rechten zijn verbonden. 

3. De afwezigheid van een garantiestelsel. De DGcoin is een "full reserve" munt dus 100% gedekt door waarde. Het is het beste garantiestelsel dat er bestaat. Ook bedragen boven E 100.000,- zijn volledig gegarandeerd.

4. Witwassen en het financieren van criminaliteit. Ondernemingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, verenigingen, stichtingen, (lokale) overheden e.d. kunnen zich niet als spaarder registreren en derhalve ook niet in het bezit komen van DGcoins. BanXit richt zich volledig op de particuliere spaarder. De DGcoin wordt niet gemanaged op basis van de aanname dat elke spaarder wel eens ongewenste bedoelingen zou kunnen hebben. Controle op basis van ongebruikelijk gedrag vormt het uitgangspunt en biedt een veel betere garantie om criminele zaken vast te stellen en dus uit te sluiten. 

5. Het monetaire beleid en de veranderingen aan het financiële landschap. De markt voor digitaal of elektronisch geld is zeer beperkt in relatie tot de gehele economie. Dat de DGcoin plotsklaps het monetaire beleid kan verstoren is te veel eer. Maar dat de DGcoin op termijn het financiële landschap drastisch kan doen veranderen is niet uitgesloten. De beoogde veranderingen zullen ten voordele van de burgers uitpakken. Daar kan niemand iets op tegen hebben.   

Valt SpaardersVerenigd onder het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

SpaardersVerenigd is een stichting zonder winstoogmerk om niet commerciële doeleinden te realiseren. SpaardersVerenigd treedt dus niet op als beleggings- of spaarinstelling. De stichting is dus geen dienstverlener die opvorderbare gelden aanbiedt of aanhoudt. Zij biedt ook geen deelnemingsrechten aan in een beleggingsinstelling die belegt in virtueel geld (crypto's). SpaardersVerenigd wisselt geen Euro's of andere valuta om in crypto's en vice versa. Ook biedt zij geen spaarrekening of zogenaamde cryptobewaarportemonnee aan of is daarvan houdster. SpaardersVerenigd geeft zelf geen crypto's uit. 

Wanneer SpaardersVerenigd effecten zoals aandelen, obligaties maar ook investeringscrypto's zou aanbieden, hetgeen niet het geval is, dan geldt er overigens een prospectusvrijstelling. 

SpaardersVerenigd valt derhalve niet onder het toezicht van DNB en/of AFM. De Wet op het financieel toezicht (Wft) of de aangescherpte EU anti-witwasrichtlijn zijn derhalve niet van toepassing op SpaardersVerenigd.  

Valt BanXit onder het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

De Nederlandse Gulden (DGcoin) wordt door de Europese Centrale Bank (ECB) en de Nederlandse overheid gezien als een "goed" en niet als een valuta. BanXit heeft als uitgeefster van de DGcoin geen vergunning nodig van DNB of ECB. BanXit biedt geen financiële producten of financiële diensten aan gebaseerd op virtueel geld (crypto's). De 6% bonuscoins zijn een vergoeding voor loyaliteit en de tijdsduur die aan het bezit van DGcoins zijn verbonden. De bonuscoins zijn dus niet het resultaat van een door BanXit gerealiseerd aandelenrendement. 

Indien de DGcoin onverhoopt als financieel instrument wordt gezien omdat de achterliggende waarde bestaat uit waardepapieren dan zou het om een zogenaamde investeringscrypto kunnen handelen. Een vordering dus op een kredietinstelling. Dit soort crypto's vallen onder financieel toezicht van de Nederlandse autoriteiten. Maar de DGcoin wordt uitgegeven door BanXit die zijn hoofdzetel heeft in Dubai. In dat land hebben DNB en AFM geen zeggenschap en ter plaatse voldoet BanXit aan alle wettelijke voorschriften.

BanXit maakt geen reclame gericht op Nederlandse spaarders. Deze spaarders zijn uiteraard vrij om zelfstandig contact op te nemen met de onderneming over de DGcoin. Het is elke inwoner van Nederland toegestaan op eigen initiatief en voor eigen rekening en verantwoording in zee te gaan met een buitenlandse instelling die een internetspaarrekening of depositorekening op de markt brengt. Dat derde organisaties, social media of de (financiële )pers berichten over BanXit en haar unieke diensten, kan zij niet voorkomen. Voor deze publicaties kan BanXit niet verantwoordelijk worden gehouden.  

De DGcoin is geen door de overheden en centrale banken erkend geld maar een "waar". Dat willen we in de toekomst ook graag zo houden. De DGcoin is immers van en voor de spaarders en niet van een overheid of een centrale bank.

Waarom is/wordt het project Nederlandse Gulden (DGcoin) in Dubai gevestigd?

BanXit had oorspronkelijk het voornemen de DGcoin te huisvesten in het Zwitserse Zurich. Immers Zwitserland beschikt over een uitstekende infrastructuur op het gebied van financiële dienstverlening. Zurich maakt al jaar en dag deel uit van de belangrijkste financiële centra in de wereld. Het land nam tot voor kort een liberaal standpunt in ten opzichte van digitaal of elektronisch geld.

Onder druk van de Europese ministers van financiën heeft Zwitserland besloten Facebooks digitale munt Libra voorlopig geen onderdak te bieden. Zwitserland als open minded vestigingsplaats voor digitaal of elektronisch geld is door deze beslissing in een ander daglicht komen te staan. 

Dubai is als financieel centrum toonaangevend en heeft inmiddels plaats 8 ingenomen op de Global Financial Centres Index. Het land biedt uitstekende faciliteiten voor internet gebaseerde operaties met name op het gebied van financiële technologie (fintech) waaronder digitaal of elektronisch geld. Daarnaast biedt Dubai een vergaande bescherming op het gebied van privacy.

Het zal niet lang meer duren of Dubai behoort tot de 5 toonaangevende financiële centra in de wereld met een uiterst aantrekkelijke dienstverlening, wetgeving en belastingregime. Het is niet voor niets dat vrijwel alle banken en financiële instellingen, dus ook de ING, ABNAMRO en Rabo bank, een bancaire vestiging hebben in Dubai. En waarom zou BanXit het voorbeeld van deze banken niet volgen?

Gezien de ambities van BanXit en de liberale wetgeving op het gebied van digitaal of elektronisch geld is Dubai de meest aangewezen vestigingsplaats. 

Is de Nederlandse Gulden (DGcoin) veilig?

Ja, want jouw BanXit rekening bevindt zich in een extra beveiligde omgeving. Zolang je als spaarder je wachtwoord maar geheim houdt en als je maar niet pronkt met de DGcoins die je bezit, is de kans dat je digitaal "beroofd" wordt vrijwel ondenkbaar. Als je boodschappen doet in de supermarkt berg je je portemonnee immers ook goed op en schreeuw je niet van de daken hoeveel geld je bij je hebt. 

Kan ik de Nederlandse Gulden (DGcoin) omwisseling in Euro's?

Ja, het voordeel van de DGcoin is dat er tegen een vaste koers, 1 DGcoin = 1 Euro, kan worden omgewisseld. Je weet dus altijd waar je aan toe bent. De omwisseling vindt kosteloos plaats en kan op elk gewenst moment gedaan worden.

Kan de Nederlandse Gulden (DGcoin) door criminelen worden (mis)gebruikt?

De Euro, US Dollar, Bitcoin of DGcoin en de diensten van een bank, SpaardersVerenigd en BanXit kun je goed of slecht gebruiken.

De DGcoin kan slechts dienst doen in de gesloten BanXit omgeving die alleen voor de spaarders toegankelijk is. Maar of een spaarder te goeder of te kwader trouw is, is op voorhand niet vast te stellen.

Natuurlijk is BanXit enthousiast wanneer welvarende spaarders zich als spaarder aanmelden. Maar bankoverschrijvingen van grote omvang en onduidelijke herkomst zullen kritisch worden beoordeeld en zo nodig worden geretourneerd. BanXit is geen vrijplaats voor slecht willende mensen. Dat zijn de ING, ABNAMRO en Rabo bank ook niet. Maar toch komen deze banken regelmatig negatief in het nieuws vanwege witwaspraktijken ondanks de strenge procedures en controles die zij uitvoeren.

Kan het aantal Nederlandse Guldens (DGcoins) ongelimiteerd worden uitgegeven?

Nee, dat kan niet. De uitgifte van de DGcoin is aan strikte regels gebonden. De uitgifte loopt 1 op 1 met het door spaarders ter beschikking gestelde spaargeld en de door BanXit uitgeven DGcoins als bonus, zijnde 6% van het ingelegde kapitaal.

Zal de Nederlandse Gulden uitgroeien tot een belangrijke munt?

Dat zou zo maar eens kunnen. De Bitcoin is bijvoorbeeld gebonden aan een maximum aantal munten, te weten ongeveer 22 miljoen. Dat is onvoldoende om als gangbare munt dienst te doen.

De nationale spaarpot van Nederland bedraagt E 360 miljard Euro. Wanneer 10% van dit bedrag de overstap naar BanXit maakt, dan is de DGcoin met 36 miljard munten de belangrijkste digitale munt ter wereld. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Is er btw verschuldigd bij de aan- of verkoop van de Nederlandse Gulden (DGcoin)?

Voor de aan- of verkoop van DGcoins gelden geen wettelijke beperkingen. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de handel in Bitcoins en dus ook in DGcoins niet btw-plichtig is.

Andere vraag

Heb je een andere vraag neem dan contact met ons op en stel je vraag per e-mail. Je krijgt dan snel ons antwoord.