Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Korte zinnen en soms ook weer niet. Wel duidelijk met af en toe een moeilijk woord. Het is jammer genoeg een taai en slaapverwekkend verhaal geworden.  Maar wel een verhaal zonder kleine lettertjes. Dat vinden we belangrijk. Wat we op de website beloven hebben we ook zo verwoord in de algemene voorwaarden. Net als jij houden we niet van verrassingen achteraf.

Liever zouden we geen algemene voorwaarden hebben. Maar daar nemen de wetgever en toezichthouders geen genoegen mee. Om onze relatie goed in te vullen zijn we dus gedwongen jou maar onszelf ook op te zadelen met een gort droge opsomming van onze wederzijdse rechten en plichten.

We raden je aan er toch even voor te gaan zitten en door de zure appel heen te bijten. Want als je lid wordt van SpaardersVerenigd, bevestig je met de algemene voorwaarden bekend en akkoord te zijn. Zie je van dit advies af, dan zeggen we dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Algemene Voorwaarden SpaardersVerenigd versie 1 december 2019

    1. Definities

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van SpaardersVerenigd;

Bankdag: Een dag waarop banken geopend zijn, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en nationaal erkende feestdagen;

Bedenktermijn: De termijn van minimaal één kalenderdag die aanvangt op het moment van Inschrijving door de Spaarder en die de Spaarder het recht geeft om zijn Inschrijving op een Aankoopbedrag te herzien of te annuleren binnen die termijn. Voor de Bedenktermijn per product verwijzen wij verder naar het Online Platform;

Bevestiging: De Bevestiging door SpaardersVerenigd aan een Spaarder ten aanzien van de voorwaarden, condities en tarieven waaronder SpaardersVerenigd de Koopaanvraag zal aanvaarden;

SpaardersVerenigd: Sleep to Live Management Services Ltd., handelend onder de naam Spaardersverenigd, is ingeschreven in het Rak international Center onfder nummer 20170763 en houdt kantoor op het Kraanspoor 50 te 1033 SE Amsterdam en Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen. SpaardersVerenigd verricht handelingen met betrekking tot effecten en andere waardepapieren waaronder de uitgifte van de BX Koopzegel ten behoeve van afnemers uit niet-EU landen. SpaardersVerenigd brengt o.a. via haar website vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar met als beoogd resultaat het tot stand komen van Koopovereenkomsten tussen meerdere Spaarders en Geldnemer en die de gelden onder zich houdt in verband met door SpaardersVerenigd voor Spaarders en Geldnemer verrichte diensten en het faciliteren van betalingen in het kader van Koopovereenkomsten;

BX Koopzegel: Een door SpaardersVerenigd uitgegeven waardepapier die recht geeft op een gegarandeerd rendement van 6% op jaarbasis. Het waardepapier vertegenwoordigt een waarde van € 1,- en is verhandelbaar.

Definitief Volgeschreven: De situatie waarbij het totaal van de betreffende Inschrijvingen door betreffende Spaarders gelijk is aan het in de Koopaanvraag door de Geldnemer gevraagde geldbedrag en alle relevante Bedenktermijnen van die Spaarders zijn verstreken en de Inschrijvingen onherroepelijk zijn geworden, ten gevolge waarvan Geldnemer de Koopsom kan verkrijgen onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Koopovereenkomst c.q. Bevestiging;  

Gebruiker: Geldnemer of Spaarder;

Geldnemer: Sleep to Live Management Services Ltd (SLMS) is een onderneming met een zakelijk doel, die kapitaal wil verkrijgen of verkrijgt van de Spaarder door gebruik te maken van diensten aangeboden onder het label SpaardersVerenigd; SLMS is gespecialiseerd in internationale ondernemingsstructuren en financierings- en beleggingsactiviteiten.  De onderneming is gevestigd in het HDS Business Center, Cluster M1 33rd Floor, Jumeirah Lakes Towers, Dubai - United Arab Emirates.

Inschrijving: De opgave van het bedrag dat Spaarder betaalt of wil betalen aan Geldnemer;

Spaarder: Een natuurlijk persoon Geldnemer in zijn kapitaalbehoefte wil en kan voorzien door gebruik te maken van de onder het label SpaardersVerenigd aangeboden diensten;

Investering: Het bedrag dat Spaarder betaalt aan Geldnemer respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van dat bedrag uit hoofde van de Koopovereenkomst;

Aankoop: Het totale bedrag dat Geldnemer ontvangt van verschillende Spaarders respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van dat bedrag uit hoofde van de Koopovereenkomst;

Koopaanvraag: Het verzoek van Geldnemer dat is geplaatst op het Online Platform en strekt tot het ontvangen van een geldbedrag uit hoofde van een Aankoop. Deze aanvraag is voorzien van bedrijfsinformatie over Geldnemer en omvat de specificaties van de gewenste Aankoop;

Koopovereenkomst: De overeenkomst van aankopen die wordt gesloten tussen Geldnemer en de Spaarder;

Meerderheid van Spaarders: Één of meer Spaarders wiens Investering(-en) (gezamenlijk) pro rata parte meer dan 50%, van de uitgebrachte stemmen, van de Aankoop vertegenwoordigt;

Mijn SpaardersVerenigd Account: Een account aangehouden door de Spaarder bij SpaardersVerenigd. Dit account dient als voorwaarde om toegang te verkrijgen tot het Online Platform. De contactgegevens van de Spaarder worden door SpaardersVerenigd niet aan de Geldnemer verstrekt. 

Mijn Online Platform Account: Een afgeschermd deel van het Online Platform waarop de Spaarder of Geldnemer zijn persoonlijke informatie en zijn Inschrijvingen, Investeringen en/of Koopovereenkomsten kan bekijken;

Online Platform: De BanXit App;

Opeisingsgrond: Iedere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 8.2;

Opzeggingsgrond: Iedere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 8.2;

OTP One-Time Password: Eenmalige code die na een opdracht van Gebruiker wordt verzonden naar diens persoonlijke (mobiele) telefoonnummer ter aanvullende verificatie van Gebruiker en bevestiging van diens opdracht;

Publicatietermijn: De periode, inclusief pré-publicatie periode, waarin Spaarders kunnen inschrijven op de Koopaanvraag;

Vergoedingenstructuur: Het overzicht van alle vergoedingen die Geldnemer respectievelijk Spaarder dient te voldoen met betrekking tot de diensten aangeboden via het Online Platform en de (potentiële) Koopovereenkomst, te raadplegen op het Online Platform en zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

Volgeschreven: De situatie waarbij het totaal van de betreffende Inschrijvingen door betreffende Spaarders gelijk is aan het in de Koopaanvraag opgenomen geldbedrag;

Zekerheden: De door Geldnemer in onderpand verstrekte waardepapieren.

Proces Algemeen

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Online Platform en elke overige rechtsbetrekking tussen Gebruiker en SpaardersVerenigd, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden maken derhalve onderdeel uit van iedere Koopovereenkomst. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een Koopovereenkomst, betekent dit dat wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een Koopovereenkomst alsmede (de voorwaarden opgenomen in) deze Algemene Voorwaarden en vice versa.

2.2. De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een manier zodat deze door Gebruiker kunnen worden opgeslagen en worden volledigheidshalve overhandigd en/of toegestuurd bij ondertekening van de Koopovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar gesteld op het Online Platform. Op verzoek van Gebruiker zendt SpaardersVerenigd een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toe.

2.3. Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen SpaardersVerenigd en Geldnemer respectievelijk Spaarder zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email).

2.5. SpaardersVerenigd mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. SpaardersVerenigd informeert Gebruiker over de wijzigingen voordat deze van kracht worden. Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard als hij niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen SpaardersVerenigd schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden.

2.6. SpaardersVerenigd behoudt zich het recht voor, de ondertekening door gebruiker van documenten, te laten plaatsvinden middels een elektronische handtekening conform het bepaalde in artikel 3:15a BW.

 1. Rol SpaardersVerenigd

3.1. Onder het label SpaardersVerenigd wordt een website voor crowdfinanciering en/of crowdaankopen aangeboden. Deze website  brengt Spaarders en Geldnemer tezamen ter zake van vraag en aanbod in financiering of aankopen van financiele producten. De dienstverlening van SpaardersVerenigd bestaat uit het beheren van het Online Platform, het faciliteren van betaalstromen tussen Gebruikers, het met betrekking tot Geldnemer publiceren van het kredietrisico en het beoordelen van het investeringsplan van Geldnemer. SpaardersVerenigd kan als vertegenwoordiger van Spaarders bij een tot stand gekomen Koopovereenkomst optreden, een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

3.2. SpaardersVerenigd adviseert bij gelegenheid over het doen van een Investering via het Online Platform maar is niet betrokken bij de besluitvorming daaromtrent door een Spaarder. Het doen van een Investering door een Spaarder via het Online Platform is volledig voor rekening en risico van Spaarder. SpaardersVerenigd houdt zich het recht voor de via het Online Platform gepubliceerde Koopaanvragen aan te bevelen maar bemiddeld daarbij niet. Iedere Spaarder dient zelf te beoordelen of het doen van een Inschrijving op een Koopaanvraag voor hem passend is en dient hiervoor desnoods extern advies in te winnen.

3.3. SpaardersVerenigd faciliteert het sluiten van Koopovereenkomsten tussen Gebruikers en de daaraan voorafgaande procedures (een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden) de administratieve afwikkeling van de Koopovereenkomsten en de afwikkeling van de betaalstromen uit dien hoofde, welke betaalstromen verlopen via de bankrekening aangewezen door SpaardersVerenigd.

3.4. Voor informatie die SpaardersVerenigd uit hoofde van de wet dient te verstrekken, brengt SpaardersVerenigd geen kosten in rekening.

3.5. Het voortbestaan van SpaardersVerenigd heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Geldnemer en Spaarder, met dien verstande dat indien SpaardersVerenigd om wat voor reden dan ook niet langer in staat is zijn taken en bevoegdheden te verrichten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, de rechten en verplichtingen tussen Gebruikers onderling waar mogelijk nagekomen zullen worden zonder tussenkomst van of vertegenwoordiging door SpaardersVerenigd (en de afwikkeling van betaalstromen zal dan rechtstreeks tussen Gebruikers plaatsvinden). De Koopovereenkomst zal dan in gewijzigde vorm worden voortgezet, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke Koopovereenkomst.

3.6. De Geldnemer verleent hierbij de toestemming aan SpaardersVerenigd informatie te delen met andere financiers waarmee Geldnemer een financieringsrelatie heeft dan wel wil aangaan. Deze informatie zal alleen verstrekt worden door SpaardersVerenigd en/of haar curator indien SpaardersVerenigd in staat van faillissement verkeert of na schriftelijke toestemming van de Geldnemer.

 1. Registratie op het Online Platform

4.1. Gebruiker dient zich bij SpaardersVerenigd te registreren via de website spaardersverenigd.nl. Enkel na registratie kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Geldnemer via het Online Platform. 

4.2. Na registratie ontvangt Gebruiker ter bevestiging van zijn e-mailadres een e-mail met een link om het Mijn SpaardersVerenigd Account te activeren. De Gebruiker ontvangt daarna een persoonlijke inlogcode waarmee toegang wordt verkregen tot het Online Platform.

4.3. Gebruiker en een eventuele daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker dient handelingsbekwaam en tenminste 18 jaar oud te zijn.

4.4. Een Gebruiker dient zich te identificeren door middel van het overleggen van de voor- en achternaam, het woonadres, het emailadres en het telefoonnummer.

4.5. Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en regelgeving mag Gebruiker rechtshandelingen verrichten middels het Online Platform volgens de vastgestelde bevoegdheden.

4.6. Gebruiker mag meerdere Mijn SpaardersVerenigd Accounts aanmaken. Voor elke registratie dient een uniek e-mailadres te worden gebruikt. Elke gebruiker is een natuurlijk persoon en deze mag niet optreden als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen.  

 1. Het Online Platform

5.1. Gebruiker krijgt toegang tot het Online Platform door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met de persoonlijke code.

5.2. Gebruiker dient het Online Platform Account en wachtwoord strikt geheim te houden.

5.3. Gebruiker kan inloggen op het Online Platform voor toegang tot zijn persoonlijke gegevens en de gegevens over zijn Inschrijvingen, Investeringen en/of Lening- of Koopovereenkomsten en het verrichten van feitelijke- en rechtshandelingen, zoals het doen van een Koopaanvraag of het inschrijven op een gepubliceerde Koopaanvraag. Gebruiker kan pas gebruik maken van de diensten aangeboden via het Online Platform nadat ook het klantacceptatieproces is afgerond. SpaardersVerenigd behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of te annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond.

5.4. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn Mijn SpaardersVerenigd Account worden verricht.

5.5. SpaardersVerenigd hanteert een authenticatie voor het verrichten van rechtshandelingen.

5.6. Gebruiker kan zijn Online PLatform Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Koopovereenkomsten, geen lopende Koopaanvraag heeft en ook niet heeft ingeschreven op een Koopaanvraag. Gebruiker kan zijn Online PLatform Account enkel beëindigen door het indienen van een schriftelijk verzoek daartoe bij SpaardersVerenigd.

5.7. SpaardersVerenigd mag het Online PLatform Account van Gebruiker beëindigen/deactiveren en mag door Gebruiker op het Online Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als er naar het oordeel van SpaardersVerenigd sprake is van één of meer van de volgende situaties: (i) Gebruiker heeft onrechtmatig gehandeld jegens SpaardersVerenigd of een derde; (ii) Het betreffende Online Platform Account is meer dan één jaar niet gebruikt; (iii) Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden; (iv) Gebruiker wordt failliet verklaard of hem wordt surseance van betaling verleend en/of er wordt beslag onder BanXit gelegd ten laste van een Gebruiker; (v) Gebruiker niet handelt in de geest van de door SpaardersVerenigd beoogde dienstverlening; (vi) Gebruiker stelselmatig investeringen of aankopen terugtrekt, negatieve uitingen over SpaardersVerenigd doet of anderszins het vertrouwen van SpaardersVerenigd schaadt.

5.8. Via het Online Platform Account kan Gebruiker diverse instellingen en voorkeuren beheren zoals het ontvangen van email notificaties en dergelijke. Daarnaast heeft een Gebruiker via het Online Platform Account onder andere inzicht in alle Investeringen, statistieken, Inschrijvingen en Koopovereenkomsten waarbij Gebruiker als Spaarder partij is.

 1. Koopaanvraag Volgeschreven

6.1. Het plaatsen van een Koopaanvraag door Geldnemer geldt als een aanbod aan Spaarders. Spaarders kunnen dit aanbod gedurende de Publicatietermijn aanvaarden door in te schrijven op Koopaanvragen voor zover de Koopaanvraag niet is Volgeschreven, met inachtneming van een eventueel maximum voor Spaarders als bedoeld in artikel 40.3.

6.2. De Publicatietermijn wordt via het Online Platform bekend gemaakt en kan optioneel worden verlengd, zulks ter beoordeling van SpaardersVerenigd. Inschrijvingen die gereserveerd zijn in SpaardersVerenigd Rekening Courant ten behoeve van die Koopaanvraag die uiteindelijk niet resulteert in uitboeking van de betreffende Aankoop, worden per direct vrijgegeven in SpaardersVerenigd Rekening Courant en zijn dan direct vrij beschikbaar voor opname of voor een alternatieve Inschrijving.

6.3. SpaardersVerenigd bepaalt in overleg met Geldnemer de hoofdsom, de looptijd van de Aankoop en het bonuspercentage te betalen aan Spaarders, rekening houdende met de bandbreedte die gerelateerd is aan de risicocategorie. Dit wordt vastgelegd in de Koopaanvraag en in de Koopovereenkomst. De bonus wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. De bonus wijzigt niet gedurende de looptijd van de Koopovereenkomst, tenzij Geldnemer gebruik maakt van zijn recht een verzoek tot herziening van de voorwaarden van de Koopovereenkomst te doen, zoals omschreven in artikel 33.

6.4. Gedurende de Bedenktermijn die geldt vanaf het moment van het doen van de Inschrijving, kan de Spaarder zijn Inschrijving intrekken. Pas na het verstrijken van alle Bedenktermijnen van de betreffende Spaarders die een Inschrijving hebben gedaan, is de Koopaanvraag Definitief Volgeschreven.

6.5. De Koopovereenkomst wordt ondertekend door Geldnemer onder de opschortende voorwaarde dat de Koopaanvraag Definitief Volgeschreven is. Het al dan niet sluiten of beëindigen van de Koopovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Gebruikers uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Als de Koopaanvraag Definitief Volgeschreven is, wordt de Koopovereenkomst door SpaardersVerenigd namens de Spaarders ondertekend. De Spaarder ontvangt daarvan bericht.

6.6. Namens de Geldnemer wordt de Koopovereenkomst getekend door een tekenbevoegde functionaris van Geldnemer op grond van de geldende wet- en regelgeving.

7.Zekerheden

7.1. In de Koopovereenkomst worden aanvullende voorwaarden en zekerheden zoals bijvoorbeeld pand- en hypotheekrechten, achterstellingen, niet-onttrekkingsverklaringen, garantiestellingen en/of borgtochten bedongen.

7.2. Indien het vestigen van zekerheden niet van toepassing is, wordt dit door SpaardersVerenigd bij publicatie van de Koopaanvraag kenbaar gemaakt.

7.3. Vestiging van zekerheden geschiedt ten gunste van SpaardersVerenigd ten behoeve van de gezamenlijke Spaarders in een specifieke Koopovereenkomst, zekerheidsdocument dan wel op enige andere wijze zoals door SpaardersVerenigd wordt bepaald.

7.4. De eventuele opbrengst van de zekerheden wordt door de SpaardersVerenigd verdeeld conform het bepaalde in artikel 8.6.

 1. Vervroegde terugbetaling, opzegging en opeisbaarheid

8.1. Geldnemer mag het bedrag van Aankoop tussentijds gedeeltelijk of volledig terugbetalen. Spaarders zijn in geval van iedere vervroegde (vrijwillig of ten gevolge van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond) terugbetaling gerechtigd tot het uitstaande bedrag van hun Investering te vermeerderen met een vergoeding zoals nader uiteengezet in de Vergoedingenstructuur. Gedeeltelijke vervroegde terugbetaling is toegestaan tenzij vooraf in de Koopovereenkomst anders is overeengekomen. Een verzoek tot vervroegde aflossing dient schriftelijk te worden gedaan bij SpaardersVerenigd. Na diens verzoek ontvangt Geldnemer van SpaardersVerenigd een specificatie van het verschuldigde bedrag, de vervaldatum voor de betaling en betalingsgegevens zoals kenmerk, rekeningnummer en tenaamstelling. De vervaltermijn is de eerstvolgende incassodatum.

8.2. De Aankoop en alle uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigde bedragen zijn per direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, ten gevolge waarvan alle verschuldigde bedragen per direct verschuldigd zijn, indien er sprake is van één van de hieronder opgenomen omstandigheden. In de Koopovereenkomst kunnen aanvullende Opzeggings- dan wel Opeisingsgronden worden opgenomen. (i) Geldnemer is in gebreke in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Koopovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument en/of een verklaring van of informatie overgelegd door Geldnemer blijkt onjuist of misleidend te zijn, met dien verstande dat, voor zover het een tekortkoming ten aanzien van een betalingsverplichting betreft, betaling niet binnen 3 dagen na een verzoek of poging daartoe door SpaardersVerenigd, wordt voldaan; (ii) Geldnemer wordt in staat van faillissement verklaard en/of aan hem wordt (voorlopige) surseance van betaling verleend (of wordt onderwerp van enige andere insolventiesituatie), en/of hij wordt ontbonden of geliquideerd of onderwerp van fusie of splitsing en/of alle of vrijwel alle activiteiten van Geldnemer worden beëindigd of hij houdt anderszins op te bestaan of de zeggenschap in Geldnemer wordt overgedragen, dan wel er wordt een aanvraag of besluit daartoe ingediend respectievelijk genomen of het is voorzienbaar dat zulks zich zal voordoen; (iii) Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd), en/of de financiering uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd) moet (vervroegd) worden terugbetaald of komt te vervallen; (iv) ten aanzien van enige activa van Geldnemer wordt executoriaal beslag gelegd; (v) enige goedkeuring, ontheffing of vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfsuitoefening van Geldnemer ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken; (vi) Geldnemer handelt in strijd met enig op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving welke strijdigheid een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Koopovereenkomst; (vii) er sprake is van tenietgaan of handelen in strijd met gevestigde zekerheden of de afdwingbaarheid daarvan, of er doet zich een omstandigheid voor die een materieel nadelig effect heeft of kan hebben op de effectiviteit of rangorde van enig zekerheidsrecht dat is verstrekt of wordt geacht te zijn verstrekt; (viii) Geldnemer wordt betrokken in een (juridische) procedure die een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Koopovereenkomst; (ix) er doet zich één van de hiervoor genoemde omstandigheden voor ten aanzien van een bestuurder van Geldnemer en/of enige persoon en/of entiteit die zekerheden heeft verstrekt in het kader van een Koopovereenkomst; (x) de uitvoering van het investeringsplan van Geldnemer en/of de feitelijke omstandigheden op enig moment wijken materieel af van de feitelijke omstandigheden en/of de uitgangspunten opgenomen in de Koopaanvraag van Geldnemer zoals dit luidde op het moment van de Bevestiging; (xi) er doet zich enige omstandigheid voor die een materieel nadelig effect heeft op de bedrijfsvoering, de activiteiten, de eigendommen, de activa of de financiële positie of de vooruitzichten van Geldnemer, welke omstandigheid de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Koopovereenkomst belemmert of vertraagt, of het is voorzienbaar dat dit zich zal voordoen.

8.3. De rechten van Spaarders zijn zelfstandige en onafhankelijke vorderingsrechten die zijn opgenomen één Koopovereenkomst. Een Spaarder is niet bevoegd onafhankelijk van de andere Spaarders zijn rechten op grond van een Koopovereenkomst uit te oefenen, verhaalsacties in of buiten rechte te ondernemen en/of betalingsregelingen of andere afspraken overeen te komen met Geldnemer zolang SpaardersVerenigd namens Spaarders optreedt. Zolang SpaardersVerenigd als vertegenwoordiger namens Spaarders optreedt, kan niet bevrijdend worden betaald op, en kunnen geen wijzigingen aangebracht worden ten aanzien van, enige vordering van een Spaarder uit hoofde van de Koopovereenkomst anders dan op instructie van SpaardersVerenigd. Een Spaarder is derhalve niet bevoegd enige betaling te ontvangen en SpaardersVerenigd is inningsbevoegd namens Spaarders.

8.4. SpaardersVerenigd is niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar het bestaan van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond. Indien SpaardersVerenigd kennis neemt van een omstandigheid die mogelijk kwalificeert als een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond en SpaardersVerenigd op basis daarvan concludeert dat sprake is van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, stelt SpaardersVerenigd dat namens Spaarders vast en zal SpaardersVerenigd Spaarders hierover zo spoedig mogelijk berichten. SpaardersVereneigd is zelfstandig bevoegd namens Spaarders een besluit tot opzegging dan wel opeising te nemen en de Aankoop kan worden opgezegd dan wel opgeëist door SpaardersVerenigd namens Spaarders. De betreffende Spaarder(s) is respectievelijk zijn gebonden aan de beslissing van SpaardersVerenigd ten aanzien van een opzegging dan wel opeising. Na een besluit daartoe door SpaardersVerenigd zoals hiervoor omschreven, zal SpaardersVerenigd namens alle Spaarders over gaan tot opzegging dan wel opeising van de Aankoop en alle uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigde bedragen en afwikkeling van de Koopovereenkomst respectievelijk uitwinning van de zekerheden. Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor SpaardersVerenigd niet voorzienbaar is dat deze niet verhaald kunnen worden) zal SpaardersVerenigd Spaarders die participeren in de betrokken Koopovereenkomst in een online stemronde vragen om instructies van de Meerderheid van Spaarders overeenkomstig artikel 45.2 van deze Algemene Voorwaarden. Dit laat onverlet de bevoegdheid van SpaardersVerenigd om handelingen te verrichten die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn en/of geen uitstel kunnen verduren in het kader van de uitvoering van hun taken en bevoegdheden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag onder Geldnemers en het instrueren van deurwaarders.

8.5. Het bepaalde in een Koopovereenkomst met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen Spaarders, de besluitvorming ten aanzien van opeising van verschuldigde bedragen en de verdeling van eventuele opbrengsten kan te allen tijde tussen Spaarders en SpaardersVerenigd worden gewijzigd zonder tussenkomst van Geldnemer. Geldnemer kan geen rechten ontlenen aan hetgeen in dat kader in deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en hetgeen in deze Algemene Voorwaarden tussen Spaarders en SpaardersVerenigd is overeengekomen vormt geen derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 BW.

8.6. Betalingen door Geldnemer en/of opbrengsten van zekerheden worden in de volgende volgorde aangewend: (i) reeds door SpaardersVerenigd aan Spaarders uitbetaalde bonus en/of betaling die nog niet door de geldlener aan SpaardersVerenigd is voldaan; (ii) alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten van SpaardersVerenigd zowel in als buiten rechte) in het kader van opzegging dan wel opeising en verhaal gemaakt door SpaardersVerenigd handelend voor zich; (iii) alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten zowel in als buiten rechte) in het kader van opzegging dan wel opeising en verhaal gemaakt door Spaarders en/of SpaardersVerenigd handelend als vertegenwoordiger van Spaarders; (iv) (kosten-)vergoedingen en fees verschuldigd aan SpaardersVerenigd door Geldnemer conform de Vergoedingenstructuur en/of het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden (pro rata parte); (v) hoofdsom verschuldigd aan Spaarders; (vi) renteverplichtingen van Geldnemer en vergoedingen door Geldnemer verschuldigd aan Spaarders. Slechts indien een hoger gerangschikte post volledig is voldaan, wordt toegekomen aan vergoeding van een lager gerangschikte post. Voor zover de aldus aangewende bedragen onvoldoende zijn om de vorderingen van Spaarders geheel te voldoen, zullen hun vorderingen naar rato van de Investeringen worden voldaan.

 1. Gebruiksvoorwaarden Online Platform

9.1. Het Online Platform mag uitsluitend voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het Online Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. Het is Gebruiker niet toegestaan de belangen van SpaardersVerenigd of Geldnemer of derden te schaden middels het Online Platform.

9.2. Het delen van informatie op een zo transparant mogelijke manier staat centraal op het Online Platform. Gebruiker verleent hierbij toestemming voor openbaarmaking, minimaal gedurende de looptijd van de Aankoop, via het Online Platform en/of aan de Spaarders van alle informatie die Gebruiker met SpaardersVerenigd deelt.

9.3. SpaardersVerenigd is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen alvorens een Gebruiker (verder) gebruik kan maken van het Online Platform en/of de dienstverlening door SpaardersVerenigd bijvoorbeeld indien SpaardersVereneigd daartoe gehouden is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

   10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle woord- en beeldmerken op het Online Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Geldnemer en tenzij anders aangegeven, eigendom van SpaardersVerenigd en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpaardersVerenigd en de betreffende licentiegever.

10.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Online Platform rusten bij SpaardersVerenigd. Dit geldt niet voor de informatie en materialen die Geldnemer heeft aangeleverd en die op verzoek van Geldnemer op het Online Platform is geplaatst. SpaardersVerenigd verkrijgt een niet-exclusieve licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Online Platform. SpaardersVerenigd mag de informatie en materialen corrigeren of weigeren. Geldnemer vrijwaart SpaardersVerenigd voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

 1. Data privacy.

11.1 SpaardersVerenigd kent een separaat Privacyreglement, te raadplegen op zijn website. Dit reglement is van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen SpaardersVerenigd en Gebruiker. Via acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt Gebruiker geacht kennis genomen te hebben van dit Privacyreglement en deze ook te accepteren.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. De informatie op het Online Platform wordt door SpaardersVerenigd met de grootst mogelijke zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. SpaardersVerenigd is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de op het Online Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

12.2. SpaardersVerenigd is noch verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Online Platform, noch voor de toereikendheid, juistheid en/of volledigheid van enige (mondelinge of schriftelijke) informatie die wel of niet wordt verschaft door enige Gebruiker of een andere persoon in of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Koopovereenkomst of de manier waarop deze informatie wordt gepresenteerd.

12.3. SpaardersVerenigd is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het Online Platform.

12.4. Op SpaardersVerenigd  rust een inspanningsverplichting om het Online Platform goed te laten functioneren. SpaardersVerenigd is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen verband houdende met het Online Platform of door enige vertraging (of eventuele consequenties daarvan) bij het crediteren van een rekening met een bedrag dat in het kader van een zekerheidsdocument en/of een Koopovereenkomst aan een Gebruiker moet worden betaald, als zo snel als redelijkerwijs praktisch uitvoerbaar alle noodzakelijke stappen zijn genomen om te voldoen aan de regels of operationele procedures van een erkend clearing- of settlementsysteem dat voor dat doel wordt gebruikt.

12.5. SpaardersVerenigd is aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en gevolgschade, die Gebruiker lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden zien, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.6. Als SpaardersVerenigd aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 per Gebruiker. Indien zij ieder aansprakelijk worden gehouden, is het totaal van de som van ieders aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 in totaal per Gebruiker.

12.7. Gebruiker vrijwaart SpaardersVerenigd voor eventuele schade die derden lijden waarvoor SpaardersVerenigd aansprakelijk gehouden wordt in verband met de uitvoering van de Koopovereenkomst waarbij die Gebruiker partij is of zal worden en het gebruik van het Online Platform welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door SpaardersVerenigd. Eventuele kosten die SpaardersVerenigd maakt en schade die SpaardersVerenigd lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Gebruiker.

12.8. Gebruiker vrijwaart SpaardersVerenigd voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Gebruiker geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten die SpaardersVerenigd maakt en schade die SpaardersVereneigd lijdt in verband met aanspraken van derden in het kader van gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatie komen voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker.

12.9. SpaardersVereneigd is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat een Koopaanvraag niet (Definitief) Volgeschreven wordt.

12.10. SpaardersVerenigd is aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen door Spaarder jegens Geldnemer en vice versa zoals vastgelegd in een Koopovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten.

12.11. SpaardersVerenigd is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van betaalopdrachten in het kader van een Koopovereenkomst van Spaarder aan Geldnemer en vice versa zoals bedoeld in art. 7:543 BW.

12.12. Ieder van SpaardersVerenigd mag vertrouwen op: (i) alle verklaringen, kennisgevingen of documenten die naar diens mening authentiek, juist en door een bevoegd persoon aangeleverd zijn; en (ii) iedere verklaring die is gedaan door een bestuurder, een tekenbevoegde of een medewerker van enige persoon betreffende zaken waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die bestuurder, tekenbevoegde of medewerker beschikt over de kennis of de bevoegdheid om die zaken te verifiëren.

12.13. Ieder van SpaardersVerenigd mag: (i) het advies of de diensten van juristen, accountants, taxateurs of andere experts inschakelen en daarop vertrouwen; en (ii) handelen met betrekking tot een Koopovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten via zijn medewerkers en vertegenwoordigers; en (iii) informatie delen over Gebruikers aan ieder van SpaardersVerenigd bij een bepaalde Koopovereenkomst betrokken Gebruikers voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van SpaardersVerenigd zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en/of voor zover hij daartoe gehouden wordt op basis van toepasselijke wet- en/of regelgeving.

12.14. SpaardersVerenigd is verplicht tot handelen of nalaten als hij daarmee naar zijn redelijke oordeel een wet of regeling zou kunnen overtreden of inbreuk zou kunnen maken op een geheimhoudingsplicht of dit hem aansprakelijk zou doen zijn jegens enig persoon.

12.15. SpaardersVerenigd is verantwoordelijk voor de wettigheid, rechtsgeldigheid, effectiviteit, toereikendheid of afdwingbaarheid van een Koopovereenkomst en/of een zekerheidsdocument of een andere overeenkomst, regeling of document die c.q. dat is aangegaan, gemaakt of geëffectueerd met het oog op of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Koopovereenkomst.

12.16. SpaardersVerenigd is aansprakelijk voor enige actie die hij heeft ondernomen op grond van of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Koopovereenkomst, tenzij dit direct is te wijten aan opzet of grove schuld.

12.17. Geen Gebruiker mag een procedure starten tegen een functionaris, medewerker of opdrachtnemer van SpaardersVerenigd in verband met een vordering die hij mogelijk heeft jegens die partij of in verband met een handeling of nalatigheid van enige aard door die functionaris, medewerker of opdrachtnemer met betrekking tot een zekerheidsdocument en/of een Koopovereenkomst.

12.18. SpaardersVerenigd zal zich inspannen om de van een Gebruiker of derden door SpaardersVerenigd ontvangen informatie ten aanzien van een Koopovereenkomst waar mogelijk en voor zover toegestaan zo spoedig mogelijk te delen met de bij die Koopovereenkomst relevante overige Gebruikers. SpaardersVerenigd is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of onjuistheden ten aanzien van deze informatieverstrekking. Deze inspanningsverplichting ziet in ieder geval niet op informatie (anders dan informatie die in het kader van de pitch van de Geldnemer is verstrekt of openbare informatie) over de risicobeoordeling van Geldnemers door de SpaardersVerenigd Crowdfund Coaches, Risk Coaches of Groen Licht Commissie.

12.19. Niets in deze Algemene Voorwaarden verplicht SpaardersVerenigd om namens enige Gebruiker “Ken uw Klant” of eventuele andere controles uit te voeren met betrekking tot enige persoon en iedere Gebruiker bevestigt dat hij akkoord is met deze controles uitgevoerd door SpaardersVerenigd zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

12.20. De rechten van SpaardersVerenigd zijn onafhankelijke rechten; SpaardersVerenigd zijn ieder te allen tijde gerechtigd zelfstandig hun rechten jegens een Gebruiker uit te oefenen en verhaalsmaatregelen in of buiten rechte te nemen.

 1. Overmacht

13.1. In geval van overmacht is ieder van SpaardersVerenigd gehouden om zijn verplichtingen met betrekking tot Gebruiker na te komen. SpaardersVerenigd kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun verplichtingen met betrekking tot Gebruiker opschorten.

13.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan ieder van SpaardersVerenigd toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij SpaardersVerenigd of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, ziekte van personeel, technische problemen aangaande internet en de bereikbaarheid van het Online Platform.

 1. Administratie

14.1. SpaardersVerenigd bewaart zijn administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

14.2. Een uittreksel uit de administratie van SpaardersVerenigd ter zake van de door een Gebruiker jegens SpaardersVerenigd of een andere Gebruiker verschuldigde bedragen of overigens strekt tegenover Gebruiker tot volledig bewijs, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert.

 1. Klachten

15.1. Klachten kunnen worden gericht aan klacht@spaardersverenigd.nl. Op het Online Platform staat het proces met betrekking tot klachten verder uitgeschreven.

 1. Overdraagbaarheid

16.1. SpaardersVerenigd kan en mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Gebruiker geheel of gedeeltelijk overdragen aan en/of bezwaren ten behoeve van een derde.

16.2. SpaardersVerenigd kan en mag delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden daarbij rekeninghoudend  met gerelateerde regelgeving. De rechten en plichten van enige Gebruiker uit hoofde van enige overeenkomst met SpaardersVerenigd en de rechten en plichten uit hoofde van een Koopovereenkomst zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en Gebruiker kan zijn rechten niet bezwaren en/of overdragen aan een derde.

 1. Verrekening

17.1. Alle betalingen die door een Gebruiker op grond van een Koopovereenkomst of uit welke hoofde dan ook dienen te worden verricht, zullen worden gedaan zonder (en vrij van enige aftrek voor) verrekening of tegenvordering. Een Gebruiker is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een Koopovereenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten.

 17.2. Ieder van SpaardersVerenigd is te allen tijde gerechtigd om een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van Gebruiker jegens hem uit hoofde van een Koopovereenkomst of uit welke hoofde dan ook te verrekenen met een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van die partij jegens die Gebruiker (en in geval van meerdere Geldnemers bij een Koopovereenkomst, jegens enige Geldnemer bij die Koopovereenkomst), ongeacht de plaats van betaling, het boekingskantoor of de valuta van beide verplichtingen. Indien de verplichtingen luiden in verschillende valuta’s, kan SpaardersVerenigd voor de toepassing van de verrekening één van beide verplichtingen omrekenen tegen een in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten gehanteerde marktconforme wisselkoers.

 1. Volmacht

Iedere Gebruiker verleent aan ieder van SpaardersVerenigd een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om namens die Gebruiker alle handelingen en daden van beschikking te verrichten die SpaardersVerenigd naar eigen inzicht noodzakelijk acht met het oog op: (i) de uitvoering van de Koopovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten en de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker of zekerheidsverstrekker (waaronder het namens Gebruiker of in eigen naam voor rekening van Gebruiker nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte, waarbij SpaardersVerenigd als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Gebruiker mocht worden geoordeeld); (ii) de vestiging, vervolmaking of vrijgave van enig zekerheidsrecht door en/of ten behoeve van een Gebruiker of zekerheidsverstrekker; en/of (iii) een onbelemmerde en volledige uitoefening van de rechten uit hoofde van enig zekerheidsdocument, daaronder mede begrepen alle handelingen strekkende tot nakoming van alle overige verbintenissen van die Gebruiker of zekerheidsverstrekker uit hoofde van de Koopovereenkomst of enig zekerheidsdocument en het uitoefenen van enig recht van die Gebruiker of zekerheidsverstrekker op of in verband met de zekerheidsobjecten. SpaardersVerenigd mag daarbij als wederpartij van Gebruiker optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Gebruiker doet hierbij  afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en CSpaardersVerenigd aanvaardt hierbij die afstand.

 1. Nawerking en ontbinding

19.1. De artikelen in deze voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Mijn SpaardersVerenigd Accounts en/of overeenkomsten gesloten met SpaardersVerenigd is beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Mijn SpaardersVerenigd Accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 10 t/m 14, 18, dit artikel 19, 32 en 45.

19.2. Iedere Gebruiker doet afstand van zijn recht enige overeenkomst met SpaardersVerenigd en/of enige andere Gebruiker te ontbinden.

 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

20.1. Deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Gebruiker en SpaardersVerenigd worden beheerst door het Nederlandse recht.

20.2. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen Gebruikers en SpaardersVerenigd alsook tussen Gebruikers onderling, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Proces ten aanzien van Geldnemers

 1. Meerdere Geldnemers

Indien er meerdere Geldnemers zijn opgenomen in een Koopovereenkomst, zijn zij ieder zelfstandig gehouden de verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst in het geheel na te komen. Iedere Geldnemer: (i) garandeert onherroepelijk en onvoorwaardelijk jegens ieder van Spaarders en  SpaardersVerenigd dat iedere Geldnemer stipt zal voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst; (ii) neemt jegens ieder van Spaarders en/of SpaardersVerenigd onherroepelijk en onvoorwaardelijk de verplichting op zich om, telkens wanneer een bedrag betaalbaar is onder de Koopovereenkomst, dat bedrag onmiddellijk op eerste verzoek te betalen; en (iii) vrijwaart ieder van Spaarders en/of SpaardersVerenigd op diens eerste verzoek onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegen alle kosten, verlies of aansprakelijkheid die voor Spaarders en/of SpaardersVerenigd ontstaan indien een door Geldnemer gegarandeerde verplichting onafdwingbaar, ongeldig of onwettig is of wordt. Het bedrag van de kosten, het verlies of de aansprakelijkheid zal gelijk zijn aan het bedrag dat Spaarders en/of SpaardersVerenigd anderszins gerechtigd zou zijn te verhalen. Dit is een onafhankelijke garantie en geen borgtocht of hoofdelijkheid. Iedere Geldnemer doet afstand van alle rechten die hij eventueel aan titel 6.1 en/of titel 7.14 BW zou kunnen ontlenen alsmede, maar niet beperkt tot, rechten en verweermiddelen op grond van artikel 6:139 en 6:154 BW. Dit is een aanvullende zekerheid en iedere Geldnemer bevestigt dat hij niet zal verlangen dat een Spaarder en/of SpaardersVerenigd eerst enige verhaalsactie onderneemt jegens enige andere Geldnemer, alvorens hij aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel zal voldoen. De verplichtingen van iedere Geldnemer uit hoofde van dit artikel worden niet aangetast door enig handelen of nalaten waardoor, bij afwezigheid van het in deze zin bepaalde, verplichtingen van die Geldnemer onder dit artikel zouden worden verminderd, vrijgegeven of aangetast (zonder enige beperking en ongeacht of hij daarmee bekend is), waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verlenen van uitstel van betaling, rechtsafstand of toestemming ten aanzien van een bepaalde Geldnemer of met een bepaalde Geldnemer getroffen schikking. Iedere Geldnemer zal zich onthouden van het ontvangen van betaling of het nemen van enige (verhaals-) actie (hoe ook genaamd) jegens een andere Geldnemer en iedere Geldnemer is te dien aanzien gehouden de instructies van SpaardersVerenigd op te volgen, zolang enige Geldnemer nog enig bedrag verschuldigd is of kan worden aan Spaarders  en/of SpaardersVerenigd. Iedere Geldnemer stelt zijn vorderingen uit hoofde van de Koopovereenkomst jegens een andere Geldnemer hierbij achter bij de vorderingen van de Spaarders en/of SpaardersVerenigd

 1. Verzoek tot Koopaanvraag

22.1. Geldnemer wordt tijdens het Koopaanvraag proces als Gebruiker geregistreerd en geïdentificeerd. Een Koopaanvraag kan worden ingediend via het Mijn SpaardersVerenigd Account of een andere voor SpaardersVerenigd acterende partij (tussenpersoon). Geldnemer en/of intermediair vult de velden in en het Online Platform controleert automatisch de kredietwaardigheidsscore van Geldnemer bij Dun & Bradstreet B.V. of een soortgelijk credit management platform. Een aanvullende kredietbeoordeling volgt later in het proces.

22.2. De eventueel in rekening gebrachte kosten voor de kredietbeoordeling kunnen niet worden teruggevorderd.

22.3. Met in achtneming van artikel 6.3 geeft de Geldnemer en/of intermediair aan welk bedrag hij wil ophalen, voor welk doel het opgehaalde geld gebruikt gaat worden (inclusief een beknopte toelichting) en wat de looptijd van het opgehaalde geld moet zijn.

22.4. Geldnemer en/of intermediair verstrekt de door SpaardersVerenigd gevraagde informatie en verstuurt het verzoek tot Koopaanvraag.

22.5. Geldnemer is vergoedingen verschuldigd aan SpaardersVerenigd conform de Vergoedingenstructuur. Deze vergoedingen plus andere specifiek overeengekomen vergoedingen, worden ingehouden bij de uitboeking van de Aankoop. Indien de Koopaanvraag niet Volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de Aankoop niet plaats vindt (om wat voor reden dan ook), dient Geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan SpaardersVerenigd per bankoverschrijving, op eerste verzoek aan SpaardersVerenigd te voldoen.

 1. Beoordeling verzoek tot Koopaanvraag

23.1. Een verzoek tot Koopaanvraag wordt in behandeling genomen als het proces beschreven in artikel 22 is afgerond.

23.2. SpaardersVerenigd toetst, al dan niet met behulp van derden, de geschiktheid van (het investeringsplan van) Geldnemer.

23.3. SpaardersVerenigd toetst voorts, voor zover dit niet reeds is geschied, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van Geldnemer. Als de vertegenwoordiger niet zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd is volgens het register van de Kamer van Koophandel, is een machtiging vereist. Een volledig bevoegde functionaris moet zijn of worden geregistreerd als handelend namens de Geldnemer om de Koopovereenkomst te kunnen (laten) tekenen en/of de machtiging van de vertegenwoordiger te bevestigen.

23.4. SpaardersVerenigd beoordeelt of een privéborgstelling dan wel garantiestelling noodzakelijk dan wel wenselijk is. SpaardersVerenigd beoordeelt of de vestiging van andere aanvullende zekerheden noodzakelijk dan wel wenselijk is.

23.5. SpaardersVerenigd kan een verzoek tot Koopaanvraag afwijzen om hem moverende redenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het oordeel van SpaardersVerenigd dat Geldnemer onvoldoende kredietwaardig is, dan wel betrokken lijkt (te zijn geweest) bij fraude of faillissement, dan wel dat het investeringsplan onvoldoende kwaliteit heeft. Koopaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden niet geplaatst. Daarnaast bemiddelt SpaardersVerenigd niet in transacties met bedrijven die zich –direct of indirect– bezig houden met seks-, wapen- en/of drugsindustrie.

23.6. SpaardersVerenigd kan te allen tijde aanvullende informatie verlangen van Geldnemer, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van diens financiële positie. Geldnemer verstrekt de verlangde aanvullende informatie steeds op eerste verzoek voor zover zij daartoe redelijkerwijs in staat moet worden geacht.

23.7. Geldnemer completeert de Koopaanvraag met de benodigde documenten.

25.8. SpaardersVerenigd  beoordeelt de Koopaanvraag inclusief onderliggende documenten en neemt contact op met Geldnemer.

23.9. Op basis van alle ontvangen informatie wordt door SpaardersVerenigd de SpaardersVerenigd  Credit Score bepaald.

23.10. Op basis van de toets op geschiktheid als bedoeld in artikel 23 en de vastgestelde SpaardersVerenigd Credit Score en eventuele aanvullende informatie, wijst SpaardersVerenigd het verzoek tot Koopaanvraag af of geeft zij (voorlopige) goedkeuring.

23.11. SpaardersVerenigd beoordeelt of de pitch inhoudelijk juist is en voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld. Bij een positief oordeel besluit SpaardersVerenigd tot definitieve plaatsing en accordeert de Geldnemer het eindresultaat van de pitch. Als SpaardersVerenigd het complete dossier nog onvoldoende acht, herhaalt zich het proces. De eventuele kosten voor het opstellen van de pitch zijn voor rekening van de Geldnemer.

23.11. SpaardersVerenigd kan de behandeling van een Koopaanvraag op elk moment staken, indien SpaardersVerenigd oordeelt dat er onvoldoende basis is om de behandeling voort te zitten. Bijvoorbeeld door – maar niet beperkt tot – beperkte medewerking of ontoereikende informatie van de Geldnemer.

 1. Pre-publicatie en publicatie Koopaanvraag

 24.1. Na definitieve akkoord bevinding door de Geldnemer kan SpaardersVerenigd – in overleg met de Geldnemer – besluiten tot een pre-publicatie van de Koopaanvraag aan specifiek geselecteerde Gebruikers. Bij de pre-publicatie kunnen de genodigde Gebruikers de pitch bekijken en inschrijven op de Koopaanvraag zonder dat de Koopaanvraag is gepubliceerd en voor iedereen zichtbaar is op het Online Platform. De prepublicatietermijn eindigt zodra de Inschrijvingen op de Koopaanvraag een door SpaardersVerenigd vast te stellen percentage van de het in de Koopaanvraag opgenomen geldbedrag hebben bereikt.

24.2. Na een eventuele pre-publicatie volgt publicatie van de Koopaanvraag voor de duur van de Publicatietermijn rekening houdende met wet en regelgeving en vereisten vanuit toezichthouders.

24.3. Zolang de Koopaanvraag niet is Volgeschreven en de Publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen Spaarders inschrijven op de Koopaanvraag.

24.4. SpaardersVerenigd kan besluiten een Publicatietermijn te verlengen.

24.5. Indien vast staat dat een Koopaanvraag niet binnen de Publicatietermijn Volgeschreven is of kan worden, is het alleen met wederzijdse instemming van Geldnemer en SpaardersVerenigd mogelijk om deze te herplaatsen na herziening van de condities of pitch opgenomen in de Koopaanvraag. Het staat Geldnemer vrij om een nieuwe Koopaanvraag in te dienen. Het hele proces dient dan opnieuw doorlopen te worden.

 1. Koopaanvraag Volgeschreven

25.1. Geldnemer wordt via email geïnformeerd als de Koopaanvraag is Volgeschreven en/of als de Publicatietermijn is verstreken.

25.2. Geldnemer wordt uitgenodigd de Koopovereenkomst gedurende het traject te ondertekenen in anticipatie op het Definitief Volgeschreven raken van de Koopaanvraag. Namens Geldnemer tekent de daartoe bevoegde bestuurder of een (combinatie van) functionaris(sen) die volgens het register van de Kamer van Koophandel volledig handelingsbevoegd is (zijn).

25.3. Als blijkt dat de Koopaanvraag niet Definitief Volgeschreven is, besluit SpaardersVerenigd of de Koopaanvraag wordt herplaatst waarna een nieuwe Publicatietermijn aanvangt. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van vergoedingen of vergoeding van schade als gevolg van dit besluit.

25.4. Geldnemer is conform de Vergoedingenstructuur eenmalig een succesfee verschuldigd aan SpaardersVerenigd zodra de Koopaanvraag Volgeschreven is. De succesfee wordt ingehouden op het moment van uitboeking van de Aankoop. Indien de Koopaanvraag niet Definitief Volgeschreven wordt en/of uitboeking van de Aankoop niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient Geldnemer de succesfee die verschuldigd is aan SpaardersVerenigd, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van SpaardersVerenigd te voldoen.

 1. Risico’s en verklaringen

26.1. Geldnemer erkent dat alle Koopaanvragen die hij doet en/of Koopovereenkomsten die hij aangaat via het Online Platform voor zijn eigen rekening en risico zijn.

26.2. Geldnemer is zich ervan bewust dat de Koopaanvraag bij een groot aantal hem mogelijk onbekende Gebruikers bekend wordt en dat hij met een groot aantal hem onbekende Spaarders een Koopovereenkomst aangaat. SpaardersVerenigd is geen partij bij de Koopovereenkomst.

26.3. Geldnemer accepteert en staat ervoor in dat hij vanaf het moment van publicatie: (i) geen rechtstreeks contact heeft met Spaarders zolang SpaardersVerenigd als vertegenwoordiger namens Spaarders optreedt in relatie tot Geldnemer; en (ii) niet rechtstreeks maar enkel door tussenkomst van SpaardersVerenigd eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met Spaarders zolang SpaardersVerenigd als vertegenwoordiger namens Spaarders optreedt.

26.4. Geldnemer staat ervoor in dat zijn bedrijf zich niet – direct of indirect– bezig houden met seks-, wapen- en/of drugsindustrie.

26.5. SpaardersVerenigd garandeert niet dat een Koopaanvraag daadwerkelijk (Definitief) Volgeschreven wordt en dat de Aankoop daadwerkelijk aan Geldnemer ter beschikking wordt gesteld.

26.6. Geldnemer onderkent dat door gebruik te maken van het Online Platform (bedrijfsgevoelige) informatie over Geldnemer wordt gedeeld met andere Gebruikers van het Online Platform waaronder Spaarders.

26.7. Geldnemer onderkent dat zich onder de andere Gebruikers van het Online Platform concurrenten van Geldnemer kunnen bevinden, die de (bedrijfsgevoelige) informatie zouden kunnen gebruiken.

26.8. Geldnemer onderkent dat het betrekken van financiering door middel van crowdfunding kan leiden tot (reputatie)schade. Bijvoorbeeld als Geldnemer de aflossings- en rentetermijnen niet kan voldoen.

26.9. Geldnemer heeft nimmer recht op restitutie van enig door hem betaald bedrag of door hem betaalde vergoeding of fee indien om wat voor reden dan ook wordt afgezien van voortzetting van een Koopaanvraag.

 1. Publicatietermijn Koopaanvraag

27.1. Wanneer de Publicatietermijn voor een Koopaanvraag verstrijkt zijn de volgende situaties denkbaar: (i) De Koopaanvraag is Volgeschreven. Spaarders hebben het recht de Inschrijving gedurende de Bedenktermijn na Inschrijving in te trekken; (ii) De Koopaanvraag is niet Volgeschreven; (iii) SpaardersVerenigd besluit de Publicatietermijn te verlengen.

27.2. Als situatie (i) zich voordoet, wacht SpaardersVerenigd totdat de Bedenktermijn van alle Spaarders is verstreken. Als na afloop van alle relevante Bedenktermijnen de Koopaanvraag Definitief Volgeschreven blijkt, komt de Koopovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Spaarders tot stand onder de daarin en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Als Spaarders gedurende de voor hun relevante Bedenktermijn gebruik maken van hun recht om hun Inschrijving in te trekken, is situatie 2. van toepassing en krijgen Spaarders gedurende de periode totdat de laatste relevante Bedenktermijn is verstreken, de gelegenheid in te schrijven teneinde de Koopaanvraag opnieuw Volgeschreven te krijgen. Als na afloop van de Bedenktermijn de Koopaanvraag Definitief Volgeschreven blijkt, komt de Koopovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Spaarders tot stand onder de daarin en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Na formalisering van de Koopovereenkomst zal SpaardersVerenigd de Aankoop uitbetalen aan Geldnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 28.

27.3. Als situatie (ii) zich voordoet, wordt de Koopaanvraag van het Online Platform verwijderd of wordt de Publicatietermijn verlengd indien SpaardersVerenigd daartoe besluit.

27.4. Als situatie (iii) zich voordoet, wordt de situatie na het verstrijken van de verlengde Publicatietermijn opnieuw beoordeeld aan de hand het lid 1 van dit artikel.

 1. Uitbetaling Aankoop

28.1. SpaardersVerenigd streeft ernaar om de Aankoop zo snel mogelijk nadat een Koopaanvraag Definitief Volgeschreven is en de Koopovereenkomst is getekend, over te doen boeken aan de Geldnemer, mits is voldaan aan de in artikel 28.2 opgenomen voorwaarden. SpaardersVerenigd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de uitbetaling van de Aankoop die veroorzaakt worden door een tekortkoming in de nakoming door Spaarder(s) of anderszins.

28.2. De Aankoop wordt uitgeboekt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: (i) SpaardersVerenigd heeft een exemplaar van de Koopovereenkomst en eventuele zekerheidsdocumenten ontvangen, rechtsgeldig ondertekend door Geldnemer respectievelijk degenen die beoogd zijn deze documenten te ondertekenen; (ii) SpaardersVerenigd heeft alle informatie ontvangen die zij nodig of wenselijk acht in het kader van de betreffende Koopaanvraag en de uitvoering daarvan, waaronder eventueel bewijs van rechtsgeldige vestiging van de zekerheden; en (iii) er heeft zich geen Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond voorgedaan en het is naar het oordeel van SpaardersVerenigd niet voorzienbaar dat deze zich zal voordoen. Indien de Aankoop niet wordt uitgeboekt, kan de Koopovereenkomst door SpaardersVerenigd namens Spaarders worden beëindigd. In dat geval zal de Koopaanvraag van het Online Platform worden verwijderd. Het al dan niet beëindigen van de Koopovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Gebruikers uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

28.3. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een betreffende Koopovereenkomst, is Geldnemer vanaf het moment van uitboeken van de Aankoop aan SpaardersVerenigd een administratievergoeding verschuldigd conform de Vergoedingenstructuur,. Deze administratievergoeding zal door Geldnemer voldaan worden via automatische incasso.

28.4. De Aankoop wordt uitgekeerd met inhouding van de door Geldnemer volgens de Vergoedingenstructuur door Geldnemer aan SpaardersVerenigd verschuldigde bedragen alsmede eventuele andere kosten die Geldnemer heeft gemaakt in het kader van de Koopaanvraag en die Geldnemer wenst te laten voldoen door inhouding op de Lening.

28.5. SpaardersVerenigd is tevens niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar de uitvoering van het investeringsplan van de Geldnemer. Er vindt in beginsel dus geen bestedingscontrole van de uit te betalen Aankoop plaats.

 1. Betaling door en aan Geldnemer

29.1. Betaling door de Geldnemer geschiedt middels automatische incasso vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening of overeengekomen buitenlandse bankrekening. Als een incasso niet slaagt, voert SpaardersVerenigd zo spoedig mogelijk een automatische herincasso uit. Na elke niet-succesvolle incassopoging wordt een e-mail naar de Geldnemer verstuurd.

29.2. Na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie zoals de uitbetaling van de Aankoop verstrekt SpaardersVerenigd Geldnemer onverwijld de volgende informatie via het Mijn SpaardersVerenigd Account: (i) De referentie aan de hand waarvan Geldnemer kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, welke betaler het betreft, en alle bij de betalingstransactie gevoegde informatie; (ii) Het bedrag van de betalingstransactie, in euro’s; (iii) Het bedrag van de verschuldigde kosten voor de Geldnemer in verband met de betalingstransactie en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Geldnemer in rekening te brengen interesten; en (iv) De valutadatum van de creditering.

 1. Betalingen aan Spaarder

30.1. Uiterlijk eén maand na uitboekdatum van de Aankoop door Geldnemer starten de bonus- en/of terugbetalingsverplichtingen van Geldnemer tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. SpaardersVerenigd zal de bedragen – zoals gespecificeerd in het terugaankoopschema dat is opgenomen als bijlage bij de Koopovereenkomst- via automatische incasso innen. SpaardersVerenigd zal die bedragen binnen twee werkdagen na de ontvangst daarvan beschikbaar stellen aan de betreffende Spaarder onder inhouding van de aan SpaardersVerenigd door Geldnemer respectievelijk de betreffende Spaarder verschuldigde bedragen conform de Vergoedingenstructuur. SpaardersVerenigd is nimmer gehouden over te gaan tot doorbetaling aan Spaarders, voor zover de daarmee corresponderende betalingsverplichtingen van Geldnemer niet onherroepelijk zijn voldaan door Geldnemer en/of de aan SpaardersVerenigd door de betreffende Spaarder verschuldigde bedragen niet zijn voldaan.

30.2. Geldnemer kan zijn instemming te allen tijde intrekken, totdat de betaalopdracht onherroepelijk is geworden. Geldnemer kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het tijdstip waarop de betaalopdracht door de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de bank) van SpaardersVerenigd wordt ontvangen zoals bedoeld in art. 7:532 BW.

30.3. Er wordt aan Spaarder of Geldnemer noch aan SpaardersVerenigd rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van SpaardersVerenigd staan.

30.4. Indien Geldnemer bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij SpaardersVerenigd aansprakelijk kan stellen, verkrijgt hij alleen rectificatie van SpaardersVerenigd als hij SpaardersVerenigd onverwijld en uiterlijk zes maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij SpaardersVerenigd, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.

30.5. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt SpaardersVerenigd Geldnemer onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.

30.6. SpaardersVerenigd is bevoegd om de automatische incassodatum te wijzigen binnen een tijdspanne van maximaal één maand, ten opzichte van het oorspronkelijke betaalschema, onder verrekening van rente en kosten.

30.7. Nadat het bedrag van een afzonderlijke betalingstransactie van de betaalrekening van Geldnemer is gedebiteerd of, als Geldnemer geen betaalrekening gebruikt, na ontvangst van de betaalopdracht, verstrekt SpaardersVerenigd Geldnemer de volgende informatie via het Mijn SpaardersVerenigd Account: (i) Een referentie aan de hand waarvan Geldnemer kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, informatie betreffende de betalingsbegunstigde; (ii) Het bedrag van de betalingstransactie in euro’s; (iii) Het bedrag van de voor de betalingstransactie door Geldnemer verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Geldnemer in rekening te brengen interesten; en (iv) De valutadatum van de debitering of de valutadatum van ontvangst van de betaalopdracht.

 1. Verplichtingen Geldnemer

31.1. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Koopovereenkomst, zal Geldnemer zonder voorafgaande toestemming van SpaardersVerenigd geen financiering of financiële verplichtingen aangaan of laten voortbestaan (hoe ook genaamd), anders dan de financieringen of financiële verplichtingen zoals die bestaan op de datum van de Koopovereenkomst tot maximaal het bedrag gelijk aan het bedrag daarvan op de datum van de Koopovereenkomst en verminderd conform het op de datum van de Koopovereenkomst overeengekomen aflossingsschema. Ook verbinden de aandeelhouders zich de door hen gehouden aandelen in Geldnemer niet over te dragen, te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht en evenmin anderszins rechtshandelingen te verrichten waardoor het economisch belang bij en/of de beschikkingsmacht over die aandelen geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen zonder voorafgaande toestemming van SpaardersVerenigd.

31.2. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Koopovereenkomst, zal Geldnemer zonder voorafgaande toestemming van SpaardersVerenigd geen zekerheidsrecht op zijn activa vestigen of laten voortbestaan, noch deze verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden (sale- and leaseback- en andere offbalance constructies uitdrukkelijk daaronder begrepen), anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en anders dan de zekerheidsrechten zoals die bestaan op de datum van de Koopovereenkomst.

31.3. Indien er zich een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond heeft voorgedaan, is Geldnemer verplicht om op eerste verzoek van SpaardersVerenigd (aanvullende) zekerheden te verstrekken ten behoeve van de gezamenlijke Spaarders.

31.4. Geldnemer is verplicht, op verzoek van SpaardersVerenigd, een update van het (financiële) verloop van zijn onderneming te verstrekken aan SpaardersVerenigd.

31.5. Geldnemer is verplicht onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met het bestaan van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, dan wel enige omstandigheid die zou kunnen leiden tot het ontstaan van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, SpaardersVerenigd hierover te informeren.

31.6. In de Koopovereenkomst kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

31.7. SpaardersVerenigd is niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar de nakoming door Geldnemer van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. SpaardersVerenigd is zelfstandig bevoegd namens Spaarders een toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 31.1 en 31.2. De overige voorwaarden van een Koopovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door SpaardersVerenigd namens Spaarders na een besluit daartoe door de Meerderheid van de uitgebrachte stemmen van Spaarders na een verzoek daartoe door SpaardersVerenigd. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Aankoop en Spaarders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Spaarders worden geacht voor de wijziging te hebben gestemd. Indien er geen Spaarder binnen de gestelde termijn een besluit heeft genomen, is SpaardersVerenigd zelfstandig bevoegd namens Spaarders een besluit te nemen. De betreffende Spaarder(s) is respectievelijk zijn dan gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Spaarders respectievelijk SpaardersVerenigd. Na een besluit daartoe door de Meerderheid van Spaarders of SpaardersVerenigd zoals hiervoor omschreven, zal SpaardersVerenigd handelend als vertegenwoordiger van de Spaarders de wijzigingsdocumentatie namens Spaarders ondertekenen en voorts alle handelingen verrichten die in dat kader noodzakelijk zijn.

31.8. De besluitvorming door Investeerders geschiedt via een online stemronde die wordt ondersteund door SpaardersVerenigd. In de online stemronde kunnen Spaarders aangeven welke door SpaardersVerenigd voorgestelde maatregel gewenst is. Spaarders worden per e-mail of push-bericht uitgenodigd hun stem uit te brengen.

31.9. SpaardersVerenigd is zelfstandig bevoegd, na instemming van Geldnemer, geringe aanpassingen in de voorwaarden door te voeren mits deze de belangen van Spaarders niet noemenswaardig schaden.

31.10. SpaardersVerenigd is zelfstandig bevoegd een besluit te nemen indien een bijzondere situatie, zoals bijvoorbeeld faillissementsafwikkeling via de curator, vraagt om directe besluitvorming waarbij een langere doorlooptijd de belangen van Spaarders zou schaden. Dit naar eigen inzicht van SpaardersVerenigd. SpaardersVerenigd zal hierover zo spoedig mogelijk nadien de Spaarders informeren. Dit naar inzicht van SpaardersVerenigd. 

 1. Kosten voor niet-nakoming

32.1. Betaling door Geldnemer geschiedt middels automatische incasso. Als een incasso niet slaagt, voert SpaardersVerenigd een automatische herincasso uit. Na elke niet-succesvolle poging tot incasso wordt een automatische e-mail naar de Geldnemer verstuurd.

32.2. Geldnemer is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SpaardersVerenigd zoals nader uiteengezet in de Vergoedingenstructuur.

32.3. Alle kosten die door of namens SpaardersVerenigd (handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger namens Spaarders) en/of Spaarders in of buiten rechte (met inbegrip van deurwaarders- en/of advocaatkosten) worden gemaakt in verband met de handhaving of instandhouding van rechten van Spaarders en/of SaaprdersVerenigd voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument en in verband met tegen of door Spaarders en/of SpaardersVerenigd ingestelde procedures in het kader van het handhaven van of het nemen van verhaal voor deze rechten in of buiten rechte, komen voor rekening van Geldnemer en dienen te worden betaald binnen 3 dagen na een verzoek daartoe door SpaardersVerenigd respectievelijk Spaarders.

 1. Herziening voorwaarden Koopovereenkomst

33.1. Geldnemer kan tijdens de looptijd van de Koopovereenkomst verzoeken om de voorwaarden waaronder de Koopovereenkomst is aangegaan, te herzien.

33.2. Een verzoek tot herziening wordt schriftelijk ingediend bij SpaardersVerenigd en dient te zijn voorzien van een motivering.

33.3. Na een positief besluit van SpaardersVerenigd dient Geldnemer de vergoeding voor herziening conform de op dat moment geldende tarieven conform de Vergoedingenstructuur te voldoen.

33.4. Geldnemer overlegt met SpaardersVerenigd over de aanpassing van de Koopvoorwaarden en nadere motivering naar de Spaarders. Nadat de aanpassing is goedgekeurd en vastgesteld door SpaardersVerenigd wordt de herziening met motivatie ter stemming voorgelegd aan de Spaarders via het Online Platform conform het bepaalde in artikel 33.5 e.v. Indien de wijziging naar het oordeel van SpaardersVerenigd geen wezenlijke negatieve invloed heeft op het risicoprofiel is SpaardersVerenigd bevoegd deze wijzigingen voor en namens Spaarders te accepteren.

33.5. Afwijzing van de voorgestelde herziening geeft geen recht op restitutie of schadevergoeding.

33.6. Tussentijds verschuldigde betalingen worden regulier geïncasseerd zolang de herziening van de Koopvoorwaarden nog niet is goedgekeurd. Partijen komen overeen dat SpaardersVerenigd mag besluiten de incasso tijdelijk op te schorten voor de duur van de herzieningsprocedure als SpaardersVerenigd daartoe gerede aanleiding ziet. De Spaarders worden geïnformeerd over dit besluit.

 1. Machtiging door Geldnemer

Geldnemer verstrekt hierbij een onherroepelijke volmacht aan ieder van SpaardersVerenigd met het recht van substitutie, voor het – al dan niet via automatische incasso – het namens Geldnemer of in eigen naam voor rekening van Geldnemer incasseren van de door Geldnemer aan SpaardersVerenigd en/of Spaarders verschuldigde bedragen, waaronder maandtermijnen met bonus, terugkoop en vergoedingen, vergoedingen voor eventuele aanvullende diensten en eventuele vergoedingen die volgen uit het niet nakomen van verplichtingen door Geldnemer. Geldnemer ziet af van het storneren van uitgevoerde incasso’s. SpaardersVerenigd mag hierbij gebruik maken van de bankrekening van de SpaardersVerenigd. SpaardersVerenigd mag daarbij als wederpartij van Geldnemer optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Geldnemer doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en SpaardersVerenigd aanvaardt hierbij die afstand.

 1. Tarieven en kosten

35.1. Een overzicht van de geldende tarieven en kosten is opgenomen in de Vergoedingenstructuur.

35.2. De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van het door SpaardersVerenigd versturen van de Bevestiging en blijven voor de duur van de Koopovereenkomst van kracht.

Proces ten aanzien van Spaarders

 1. Dienstverlening SpaardersVerenigd

36.1. Spaarder kan met behulp van zijn Mijn SpaardersVerenigd Account op het Online Platform investeren in Koopaanvragen.

36.2. Om als Spaarder te kunnen handelen dient de betrokkene zich als Gebruiker op het Online Platform te registreren en te identificeren middels zijn naam en voorna(a)m(en), woonadres, e-mailadres en telefoonnummer.

36.3. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Koopovereenkomst, is Spaarder vanaf het moment van uitboeken van de Aankoop aan SpaardersVerenigd een beheervergoeding verschuldigd conform de Vergoedingenstructuur. Deze beheervergoeding wordt ingehouden op de betaling aan bonus en terugbetaling die van Geldnemer wordt ontvangen en wordt doorgestort naar Spaarder onder de voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

 1. SpaardersVerenigd Rekening Courant

37.1. Na identificatie krijgt Spaarder toegang tot een SpaardersVerenigd Rekening Courant via het Mijn SpaardersVerenigd Account. Deze SpaardersVerenigd Rekening Courant binnen het Mijn SoaardersVerenigd Account wordt gebruikt voor het uitboeken van Aankopen en uitbetalingen van bonus en terugbetaling uit hoofde van Koopovereenkomsten waaraan Spaarder deelneemt.

37.2. Saldi opgenomen in een SpaardersVereniging Rekening Courant zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en een Spaarder kan zijn rechten uit hoofde van een SpaardersVerenigd  Rekening Courant niet bezwaren en/of overdragen aan een derde. Een negatief saldo is niet mogelijk. Er wordt geen rente vergoed over saldi geadministreerd in een SpaardersVerenigd Rekening Courant.

37.3. Een iDEAL-betaling wordt direct verwerkt in het beschikbaar saldo.

37.4. Alle bankoverschrijvingen alsook incasso van maandtermijnen uit hoofde van een Koopovereenkomst worden één keer per Bankdag verwerkt in het saldo van de SpaardersVerenigd Rekening Courant.

37.5. Saldo dat niet is gereserveerd voor een Inschrijving is op elk moment vrij en zonder kosten opneembaar. Opdrachten voor opname die voor 00.00 uur zijn opgevoerd, worden de eerstvolgende Bankdag ter excasso aangeboden aan de bank. Saldo dat niet is gereserveerd voor een Inschrijving en dat door Spaarders niet is opgenomen, wordt door SpaardersVerenigd op reguliere basis en binnen een periode van een op het Online Platform gecommuniceerde periode aan de Spaarder overgemaakt.

37.6. Opname van gelden kan alleen worden uitgevoerd door overboeking naar een bij SpaardersVerenigd geregistreerde bankrekening die tenaamgesteld is van Spaarder dan wel erfgename. Als Spaarder dan wel erfgename daarover wil beschikken, kan Spaarder dan wel erfgename SpaardersVerenigd daartoe een betaalopdracht geven.

37.7. Het opvoeren of wijzigen van een betaalrekening kan alleen door Spaarder zelf dan wel erfgename en wel door het verrichten van een betaling van een betaalrekening met identieke tenaamstelling gehouden bij een bank van goede naam en faam. Bij het verwerken van de betaling wordt de nieuwe bankrekening na validatie automatisch geregistreerd.

 1. Privacy en anonimiteit Investeerder

38.1. SpaardersVerenigd is een rechtspersoon die valt onder Boek 2 Artikel 2 (2:2 BW). Dat betekent dat zij zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet houden. SpaardersVerenigd mag bepaalde gegevens van Spaarders  (zoals naam, adres en woonplaats) binnen de eigen organisatie doorgeven voor administratieve doeleinden. Om gegevens van Spaarders te mogen verstrekken aan derden is toestemming nodig van de Spaarder. De identiteit van Spaarder blijft derhalve anoniem voor Geldnemer en andere Spaarders die betrokken zijn bij dezelfde Koopovereenkomst. Geldnemer heeft alleen inzage in het Spaardersnummer en de bedragen van de betreffende Aankopen. Alleen SpaardersVerenigd heeft volledige inzage in alle gegevens van de Spaarders tenzij partijen anders besluiten en dit schriftelijk met elkaar overeenkomen. Indien wettelijke bepalingen dit vereisen zal SpaardersVerenigd deze gegevens plus mogelijk aanvullende gegevens beschikbaar stellen aan overheidsinstellingen.

38.2. Het Online Platform biedt functionaliteit voor Geldnemer om te communiceren met alle betrokken Spaarders en vice versa met behoud van anonimiteit. De Spaarder kan besluiten om zijn identiteit aan Geldnemer of medegebruikers van het platform bekend te maken, onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 of artikel 39 wat betreft de rechten en bevoegdheden van Spaarders of het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

 1. Risico’s

39.1. Spaarder erkent dat alle Aankopen die worden verricht voor zijn eigen rekening en risico zijn.

39.2. Spaarder erkent dat hij niet onafhankelijk van de overige Spaarders betrokken bij de Koopovereenkomst mag handelen conform (onder andere) het bepaalde in artikel 8van deze Algemene Voorwaarden en dat de Aankoop bij Geldnemer door Spaarders wordt verstrekt vanuit de gedachte “samen uit, samen thuis”. Spaarder erkent dat hij gebonden is aan enig besluit van SpaardersVerenigd of de Meerderheid van Spaarders, zoals uiteen gezet in deze Algemene Voorwaarden.

39.3. Spaarder accepteert dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de onderneming van Geldnemer waarbij hij een Aankoop heeft verricht.

39.4. Spaarder accepteert en staat ervoor in dat hij vanaf het moment van publicatie van een Koopaanvraag zolang SpaardersVerenigd als vertegenwoordiger namens Spaarders optreedt in relatie tot Geldnemer: (i) geen rechtstreeks contact heeft met Geldnemer over de (voorwaarden van de) Koopovereenkomst; en (ii) niet rechtstreeks maar enkel door tussenkomst van SpaardersVerenigd eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met Geldnemer; en (iii) geen betaling zal ontvangen van Geldnemer. Indien Spaarder handelt in strijd met het voorgaande, is Spaarder verplicht eventuele bedragen die hij als gevolg daarvan heeft ontvangen, te vermeerderen met rente en kosten, op eerste verzoek af te dragen aan SpaardersVerenigd die de ontvangst zal verdelen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

39.5. Geldnemer is gehouden een volledige dekking in liquide waardepapieren aan te houden voor de Aankoop van Spaarders en de Bonus waartoe Spaarders zijn gerechtigd. Spaarder is zich ervan bewust dat het risico, ondanks deze aanmerkelijke dekkingsgraad,  bestaat dat Geldnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of voldoet (om welke reden dan ook), ten gevolge waarvan geen betalingen (meer) worden ontvangen. Spaarder kan zijn Aankoop dus geheel of gedeeltelijk verliezen. Spaarder bevestigt dat hij zijn Aankoop niet financiert met vreemd vermogen.

39.6. Geldnemer zal een Bonus van 6% op jaarbasis aan Spaarder vergoeden over zijn Aankopen en niet-opgenomen Bonus. SpaardersVerenigd garandeert niet dat Spaarder enig financieel voordeel gaat behalen door Aankopen te verrichten via het Online Platform. Spaarder is zich bewust van het feit dat het risicovol is om een Aankoop te doen bij een derden en dat de Aankoop van zijn keuze een hoog risico kan omvatten.

39.7. SpaardersVerenigd benadrukt het belang van een goede spreiding van Aankopen in crowdfunding over een groter aantal Koopaanvragen. Daarnaast benadrukt SpaardersVerenigd Spaarder te overwegen het vermogen dat hij wenst aan te wenden, niet uitsluitend te investeren in crowdfunding, maar juist te verspreiden over verschillende beleggingscategorieën (bijvoorbeeld sparen, obligaties, aandelen etc.).

39.8. Er worden zekerheden gevestigd tot zekerheid in de vorm van pandrecht van de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een Koopovereenkomst.

39.9. Als het stellen van zekerheden en/of garantstelling niet van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld in het risicoprofiel van de betreffende Koopaanvraag.

39.10. De Geldnemer kan naast financiering via het Online Platform financiering verkrijgen via andere kanalen, zoals van een bank. Spaarder is zich ervan bewust dat een bank of andere financier Zekerheden kan bedingen voor de terugbetaling van diens financiering. Dit betekent dat in geval van bijvoorbeeld faillissement van de Geldnemer, de bank of andere financier mogelijk een sterkere verhaalspositie heeft dan Spaarder. De partij met de sterkste verhaalsrechten zal eerst worden betaald door de Geldnemer, pas daarna volgt Spaarder. Hoewel de kans verwaarloosbaar is, is de kans derhalve aanwezig dat Spaarder niets meer ontvangt van de Geldnemer. Spaarder accepteert dit risico.

39.11. In de Koopaanvraag wordt de financieringsmix expliciet vermeld, zodat de Spaarder zijn risico kan afwegen. Na uitboeking van de Aankoop kan deze financieringsmix wijzigen. Hierdoor kan het risico van Spaarder toe- of afnemen.

39.12. Iedere Spaarder zal zich onthouden van het in weerwil van het bepaalde in de Koopovereenkomst ontvangen van een betaling of het nemen van enige (verhaals- )actie (hoe ook genaamd) jegens een Geldnemer en/of de SpaardersVerenigd en iedere Geldnemer is te dien aanzien gehouden de instructies van SpaardersVerenigd op te volgen, zolang enige Geldnemer nog enig bedrag verschuldigd is of kan worden aan Spaarders en/of SpaardersVerenigd. Iedere Spaarder stelt zijn vorderingen uit hoofde van de Koopovereenkomst jegens Geldnemer en/of SpaardersVerenigd hierbij achter bij de vorderingen van de overige Spaarders en/of SpaardersVerenigd op voornoemde partijen, onder de opschortende voorwaarde dat een Spaarder naar het oordeel van SpaardersVerenigd in weerwil van het bepaalde in de Koopovereenkomst handelt.

39.13. Indien een Spaarder op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is die Spaarder ten behoeve van SpaardersVerenigd en de overige Spaarders betrokken bij dezelfde Koopovereenkomst, een dadelijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van het bedrag van enige schade die SpaardersVerenigd en de overige Spaarder betrokken bij dezelfde Koopovereenkomst ten gevolge van de tekortkoming door die Spaarder hebben geleden.

 1. Investering

40.1. Een Spaarder selecteert een Koopaanvraag waarin hij wenst te investeren door middel van het doen van een Aankoop. Het doen van een Inschrijving is pas mogelijk nadat het klantacceptatieproces is afgerond en, indien van toepassing, een spaarderstoets is afgelegd. Indien SpaardersVerenigd aan Spaarder bericht dat naar aanleiding van het klantacceptatieproces, de spaarderstoets of overigens het doen van een Investering door die Spaarder mogelijk niet passend is, dient Spaarder zich nogmaals goed te verdiepen in de risico’s van de Investering alvorens een Inschrijving te doen.

40.2. Spaarder kiest het te investeren bedrag en vult een eventueel onvoldoende saldo in de SpaardersVerenigd Rekening Courant aan middels iDEAL-betaling of bankoverschrijving. Indien is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en er voldoende saldo op zijn Rekening Courant binnen het Mijn Spaarders Account aanwezig is, is de Inschrijving geformaliseerd.

40.3. SpaardersVerenigd is verplicht alsmede gerechtigd een maximum te verbinden aan het bedrag waarvoor een Spaarder inschrijft op een Koopaanvraag. Dit maximum kan worden uitgedrukt in een door SpaardersVerenigd te bepalen percentage van het totaalbedrag van de Koopaanvraag, dan wel vast bedrag, dan wel op enige andere wijze. SpaardersVerenigd zal een dergelijk maximum aan Spaarders bekend maken. Voorts is SpaardersVerenigd verplicht alsmede gerechtigd een maximaal totaalbedrag aan Investeringen alsmede een maximum aantal Koopovereenkomsten waarbij een Spaarder partij kan zijn, te hanteren. Een Spaarder kan geen Investeringen doen voor zover deze de hiervoor genoemde maxima overschrijden.

40.4. Spaarder draagt er zorg voor dat het saldo op zijn rekening courant binnen het Mijn SpaardersVerenigd Account toereikend is om de gewenste Investeringen te doen.

40.5. Bij een Inschrijving op een koopaanvraag wordt de Inschrijving gereserveerd en wordt het beschikbaar saldo in de SpaardersVerenigd Rekening Courant van de Spaarder verminderd ter hoogte van de Inschrijving.

40.6. Een (deel van een) Inschrijving kan gewijzigd, herzien of verwijderd worden via Mijn SpaardersVerenigd Account. Dit kan plaatsvinden zolang de betreffende Bedenktermijn van de Spaarder niet is verlopen en – ten aanzien van wijzigingen of herzieningen – enkel voor zover de (Publicatietermijn van de) betreffende Koopaanvraag daartoe ruimte biedt. De Inschrijving kan door Spaarder worden ingetrokken binnen de Bedenktermijn. Als voornoemde Bedenktermijn is verstreken, kan Spaarder de Inschrijving niet meer intrekken.

40.7. Via het Mijn SpaardersVerenigd Account heeft Spaarder onder meer inzicht in: (i) Actueel saldo, uitgevoerde en geplande transacties in Rekening Courant; (ii) De actuele status van alle lopende Koopaanvragen; en (iii) Instellen van e-mail notificaties te ontvangen bij publicatie van Koopaanvragen die voldoen aan de gekozen criteria.

 1. Betaling Investering in SpaardersVerenigd Rekening Courant

41.1. Door het overmaken van het Inschrijvingsbedrag naar de SpaardersVerenigd Rekening Courant van Spaarder, stemt Spaarder in met de betaaltransacties aan Geldnemer via die SpaardersVerenigd Rekening Courant.

41.2. Spaarder kan zijn instemming te allen tijde intrekken, totdat de in artikel 41.1 bedoelde betaalopdracht onherroepelijk is geworden. De Spaarder kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het tijdstip waarop de betaalopdracht door de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de bank) van de Stichting wordt ontvangen zoals bedoeld in art. 7:532 BW.

41.3. Spaarder kan zijn Inschrijving niet beëindigen of op enige wijze opeisen in de periode dat de Inschrijving is gereserveerd in SpaardersVerenigd Rekening Courant nadat de Bedenktermijn is verlopen. Indien de Aankoop niet wordt uitgeboekt op grond van de voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst en de Koopovereenkomst wordt beëindigd, zal SpaardersVerenigd de Inschrijving terugstorten naar de SpaardersVerenigd Rekening Courant.

41.4. Er wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van de SpaardersVerenigd staan, aan Spaarder noch aan SpaardersVerenigd.

41.5. Indien Spaarder bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij SpaardersVerenigd aansprakelijk kan stellen, verkrijgt hij alleen rectificatie van SpaardersVerenigd als hij SpaardersVerenigd onverwijld en uiterlijk zes maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij SpaardersVerenigd, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.

41.6. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt SpaardersVerenigd Spaarder onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.

41.7. Nadat het bedrag van een afzonderlijke betalingstransactie uit hoofde van de Investering van de betaalrekening van Spaarder is gedebiteerd of, indien Spaarder geen betaalrekening gebruikt, na ontvangst van de betaalopdracht, verstrekt SpaardersVerenigd  Spaarder de volgende informatie via het Mijn SpaardersVerenigd Account: (i) een referentie aan de hand waarvan Spaarder kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, informatie betreffende de betalingsbegunstigde; (ii) het bedrag van de betalingstransactie in de valuta waarin de betaalrekening van Spaarder wordt gedebiteerd of in de voor de betaalopdracht gebruikte valuta; (iii) het bedrag van de voor de betalingstransactie door Spaarder verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Spaarder in rekening te brengen interesten; (iv) de valutadatum van de debitering of de valutadatum van ontvangst van de betaalopdracht.

 1. Machtiging door Investeerder

42.1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Spaarder een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, aan SpaardersVerenigd, voor het namens Spaarder ondertekenen van Koopovereenkomsten, voor het incasseren van de verschuldigde beheervergoeding en voor het verrichten van betalingstransacties van en aan Geldnemers. Deze machtiging wordt verleend voor de duur van de Koopovereenkomst.

42.2. SpaardersVerenigd beheert de gelden van Spaarder en geeft betaalopdrachten. Bijvoorbeeld om de Aankoop over te boeken naar de Geldnemer en om de eventuele maandtermijnen bestaande uit Aankopen, Bonus en kosten die de Geldnemer aan Spaarder is verschuldigd uit hoofde van de Koopovereenkomst over te boeken naar Spaarder.

42.3. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Spaarder een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, aan ieder van SpaardersVerenigd om de Koopovereenkomst, zekerheden en overige documenten waar nodig namens Spaarder te ondertekenen en voorts de rechten en verplichtingen van Spaarder uit hoofde van een Koopovereenkomst conform het bepaalde in een Koopovereenkomst uit te oefenen, waaronder het verlenen van voorafgaande toestemming voor financiering of het aangaan van andere financiële verplichtingen, anders dan de financiering of financiële verplichtingen zoals die bestaan op de datum van de koopovereenkomst, alsmede het namens Spaaarder of in eigen naam voor rekening van Spaarder nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte waarbij SpaardersVerenigd als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Spaarder mocht worden geoordeeld. SpaardersVerenigd mag daarbij als wederpartij van Spaarder optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Spaarder doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en SpaardersVerenigd aanvaardt hierbij die afstand.

 1. Aansprakelijkheid SpaardersVerenigd

43.1. SpaardersVerenigd is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van betalingen in het kader van een Koopovereenkomst van Spaarder aan de Geldnemer en vice versa als bedoeld in art. 7:543 BW.

43.2. SpaardersVerenigd is aansprakelijk jegens Spaarder en Geldnemer voor de kosten waarvoor Spaarder en Geldnemer aansprakelijk zijn en de interesten die voor hun rekening komen wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie.

 1. Wijziging bankrekeningnummer

44.1 Het wijzigen van een bankrekeningnummer is alleen mogelijk door het verrichten van een betaling. De rekening dient te worden aangehouden bij een bank van goede naam en faam en op naam van Spaarder dan wel erfgename van Spaarder te zijn gesteld. Bij registratie van de betaling wordt het (nieuwe) bankrekeningnummer automatisch vastgelegd.

 1. Tarieven en kosten

45.1. Voor een overzicht van de geldende tarieven en kosten verwijst SpaardersVerenigd naar de Vergoedingenstructuur alsmede het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

45.2. De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van publicatie van de Koopaanvraag. Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor SpaardersVerenigd voorzienbaar is dat deze niet verhaald zullen kunnen worden), zal SpaardersVerenigd Spaarders die participeren in de betrokken Koopovereenkomst vragen om instructies van de Meerderheid van Spaarders. De besluitvorming tot het geven van instructies geschiedt via een online stemronde die wordt ondersteund door SpaardersVerenigd na een verzoek daartoe door SpaardersVerenigd. In de online stemronde kunnen Spaarders aangeven welke door SpaardersVerenigd voorgestelde maatregel gewenst is en of tot welk bedrag de Spaarders gezamenlijk bereid zijn de kosten daarvoor te dragen. Spaarders worden per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Investering en Spaarders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Investeerders geacht worden voor de wijziging te hebben gestemd. Indien er geen Spaarder binnen voornoemde termijn een besluit heeft genomen, is SpaardersVerenigd zelfstandig bevoegd namens Spaarders een besluit te nemen. De betreffende Spaarder(s) is respectievelijk zijn dan gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Spaarders respectievelijk SpaardersVerenigd. Spaarder  conformeert zich op voorhand aan de beslissing van de Meerderheid van Spaarders respectievelijk SpaardersVerenigd en draagt naar rato van diens Investering bij in de kosten (ongeacht of de betreffende Investeerder daarmee instemde). Spaarders dienen de aldus in overeenstemming met de instructies van de Meerderheid van Spaarders gemaakte kosten van SpaardersVerenigd (handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger van Spaarders) naar rato van Investering op eerste verzoek te vergoeden en SpaardersVerenigd naar rato van Investering een voorschot voor de vergoeding van de te maken kosten te betalen. Spaarders zijn te allen tijde verplicht eventuele kosten te vergoeden die SpaardersVerenigd heeft gemaakt voor handelingen die naar hun oordeel noodzakelijk waren en/of geen uitstel konden verduren in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van SpaardersVerenigd zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. SpaardersVerenigd is niet verplicht enige handeling te verrichten zonder dat zij gevrijwaard zijn voor de in dat kader te maken kosten.

45.3. SpaardersVerenigd is zelfstandig bevoegd besluiten met geringe impact door te voeren mits deze de belangen van Spaarders niet noemenswaardig negatief beïnvloeden ten goede komen en niet leiden tot onevenredige kosten voor de Spaarders.